Kutse meile õppima v

Head sõbrad!

Teie ees on kaua kinnitamist oodanud õpilasesinduse põhimäärus. Enne, kui me seda tegema hakkame, palume Teil see üle vaadata. Kõigil õpilastel on võimalus kahe nädala jooksul (kuni 23. jaanuar) teha muutmisettepanekuid.

24. jaanuar toimub hääletamine. See viiakse läbi igas klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele. 

Ettepanekud palume Teil toimetada õpilasesinduse presidendile Mariis Fuchsile (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Tsirguliina Keskkooli õpilasesinduse põhimäärus

1.             Üldsätted

1.1.       Tsirguliina Keskkooli õpilasesindus (ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindusorgan. ÕE on moodustatud määramata ajaks, selle tegevus ja liikmeskond vaadatakse üle iga õppeaasta alguses.

1.2.       ÕE-sse valitakse kaks esindajat 5. - 9 klassidest, vastava klassi ühisele otsusele. ÕE koosoleku otsusega võib valida ÕE-sse lisaks kuni 7 liiget.

1.3.       ÕE juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, kooli ja ÕE põhimäärusest, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ja heast tavast.

1.4.       ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite, saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni ja vastavalt sõlmitud kokkulepetele ainelist abi.

1.5.       ÕE tegevust suunab huvijuht, kes loob tingimused ÕE tööks ning sündmuste korraldamiseks.

1.6.       ÕE põhimääruse kinnitab kooli direktor.

2.             Visioon

2.1.       Õpilasesindus on järjepidev ja koolisüsteemis aktsepteeritud organ, mille töö tulemusena tagatakse kooli traditsioonide järgimine, arendamine, õpilaste probleemide lahendamine ning koolielu edendamine.

3.             Missioon

3.1.       Õpilasesindus koosneb kohusetundlikest ja aktiivsetest õpilastest, kes soovivad ja suudavad koolielu korraldamisele kaasa aidata ning oma tööd efektiivselt organiseerida.

4.             Tegevuse eesmärgid

4.1.       Esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.

4.2.       Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele.

4.3.       Kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga.

4.4.       Õpilasürituste korraldamine koostöös huvijuhiga, kooli üldtööplaani alusel.

4.5.       Esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse, maakonna ja riigi tasandil.

4.6.       Järgida ja edendada kooli traditsioone.

5.             Koosoleku pädevused

5.1.       Uute liikmete vastuvõtmine;

5.2.       Presidendi volituste kinnitamine ja ennetähtaegne ametist vabastamine.

5.3.       Presidendi aruannete ära kuulamine, kinnitamine ning tema tegevusele hinnangu andmine.

5.4.       Ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, kohalikule omavalitsusele, õppenõukogule ja hoolekogule koolielu puudutavates küsimustes.

5.5.       Põhimääruse muutmine.

6.             Õigused ja kohustused

6.1.       Osaleda kooli tunnivälise tegevuse korraldamisel.

6.2.       Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda juhtkonna nõusolekul kooli õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel ning koolisisestel nõupidamistel.

6.3.       Esindada kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees ning rääkida õpilaste nimel kaasa teistes organisatsioonides.

6.4.       Viia läbi küsitlusi, analüüsida tulemusi ja arutleda neid juhtkonnaga.

6.5.       Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega.

6.6.       Järgida koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.

6.7.       Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust, kooli kodukorda ja ÕE põhimäärust.

6.8.       Luua uusi traditsioone, algatada ja korraldada erinevaid sündmusi või projekte.

6.9.       Leida või otsida juhtkonna abiga lahendusi õpilaste muredele ja probleemidele.

7.             Töökorraldus

7.1.       ÕE tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus, mis võetakse vastu ÕE koosolekul lihthäälteenamusega ning seejärel kinnitab kooli direktor.

7.2.       ÕE tegevus võib toimuda vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga nii tundide ajal kui ka väljaspool tunde.

7.3.       ÕE koosolekud:

7.3.1. õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala jooksul. Esimese koosoleku kutsub kokku ja organiseerib eelmise aasta president, asepresident või huvijuht;

7.3.2. ÕE president kutsub ÕE koosolekuid kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda õppeveerandi jooksul;

7.3.3. erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 1/3 ÕE liikmetest, president, asepresident või kooli juhtkond, sellest teatatakse stendil või kooliraadios;

7.3.4. ÕE koosoleku info avaldatakse huvijuhi poolt kooli kodulehe kalendris kaks päeva enne ÕE koosoleku toimumist. Kooli kollektiivil on õigus teha ettepanekuid päevakorra täiendamiseks suulises või kirjalikus vormis hiljemalt koosoleku toimumisele eelneva päeva lõpuks;

7.3.5. koosolekut juhatab president. Tema puudumisel asepresident või presidendi poolt määratud ÕE liige;

7.3.6. ÕE otsused võetakse vastu ÕE sisese avaliku hääletamise teel, välja arvatud, kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt üks ÕE liige;

7.3.7. huvijuhil on õigus viibida kõigil ÕE koosolekutel;

7.3.8. kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla president ja protokollija;

7.3.9. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse kirjalikult kaustas.

8.             ÕE liige

8.1.       Liikme volitused kestavad ühe õppeaasta.

8.2.       Liikmel on õigus pöörduda arupärimisega presidendi või asepresidendi poole.

8.3.       Iga liige on kohustatud:

8.3.1. osalema ÕE töös ja tegevuses ning täitma talle usaldatud ülesandeid või kohustusi;

8.3.2. märkama kooli territooriumil tegevusi, mis on vastuolus hea tava või kooli sisekorraeeskirjaga ning teavitama sellest kooli juhtkonda;

8.3.3. osa võtma kõigist ÕE koosolekutest v.a. mõjuva põhjuse olemasolul;

8.3.4. informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕE tegevusest.

8.4.       Liige võib igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks kirjalikult põhjendatud lahkumisavalduse.

8.5.       ÕE liikme võib esindusest välja arvata:

8.5.1. tema vähese aktiivsuse tõttu;

8.5.2. kui ta kahjustab kooli või ÕE mainet;

8.5.3. kui tema teod on vastuolus ÕE või kooli põhimäärusega.

9.             President

9.1.       President valitakse salajasel hääletusel ÕE liikmete hulgast.

9.2.       Presidendi kandidaate võivad esitada kõik ÕE liikmed.

9.3.       President valitakse ÕE liikmete poolt üheks õppeaastaks.

9.4.       Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab rohkem kui 50 % ÕE liikmetest. Kolme või enama kandidaadi korral, kui esimeses voorus keegi kandidaatidest valituks ei osutu, korraldatakse kahe enim hääli kogunud kandi vahel teine hääletusvoor.

9.5.       Presidendi kandidaadi puudumisel või kui ükski kandidaat ei osutu valituks,  juhendab kuni uue kandidaadi leidmiseni tööd huvijuht.

9.6.       Presidendi ülesandeks on juhtida ÕE tegevust.

9.7.       Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise kirjalikult põhjendatud ettepaneku võib teha iga ÕE liige või kooli juhtkond, kui:

9.7.1. president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, madala õppeedukuse vms tõttu;

9.7.2. presidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele, kooli põhikirjale, ei täida või rikub õpilasaktiivi volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete tingimusi;

9.7.3. presidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.

10.         Asepresident

10.1.   Asepresident valitakse salajasel hääletusel ÕE liikmete hulgast.

10.2.   Asepresidendi kandidaate võivad esitada kõik OE liikmed.

10.3.   Asepresident valitakse ÕE liikmete poolt salajasel hääletusel üheks õppeaastaks.

10.4.   Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab rohkem kui 50 % ÕE liikmetest. Kolme või enama kandidaadi korral, kui esimeses voorus keegi kandidaatidest valituks ei osutu, korraldatakse kahe enim hääli kogunud kandi vahel teine hääletusvoor.

10.5.   Kui ükski asepresidendi kandidaat ei osutu valituks, on presidendil õigus esitada asepresident.

10.6.   Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.

10.7.   Asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise kirjalikult põhjendatud ettepaneku võib teha iga ÕE liige või kooli juhtkond, kui:

10.7.1.      asepresident ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, madala õppeedukuse vms tõttu;

10.7.2.      asepresidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele, kooli põhikirjale, ei täida või rikub õpilasaktiivi volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepete tingimusi;

10.7.3.      asepresidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.

11.         Tegevuse lõpetamine

11.1.   Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib ÕE koosolekule teha direktor, president, asepresident või 2/3 liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.

11.2.   ÕE tegevuse lõpetamise kinnitab direktor.

Vastu võetud Tsirguliina Keskkooli ÕE koosolekul ..................................... 2017a.

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal