Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

 • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
 • varasem töökogemus koolis,
 • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
 • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
 • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
 • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
 • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

 • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
 • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

Kui oled välja selgitanud, millised on sinu isikuomadused, väärtused ning võimed, siis uuri, milliseid ameteid on olemas, mis sinu omadustele vastavad!

Suure osa elust veedab inimene tööd tehes, seega elukutse- ja töökohavalik on väga olulised. Need mõjutavad kogu sinu järgnevat elu - sissetulekut, elukohta, vaba aja veetmise võimalusi, rahulolu iseenda ja maailmaga. Seega saab öelda, et töö ei eksisteeri eraldi meie muust elust, vaid on sellega tihedalt seotud.

Olukord tööturul

Majandus meie ümber muutub pidevalt. Hetkel on tekkinud nö töötajate ülejääk mis tähendab, et kõigile ei jagu töökohti. Kuid vajadus uute töötajate järele hakkab lähitulevikus kasvama, sest tööturult lahkujate arvelt vabaneb järjest rohkem töökohti. See tähendab, et vajatakse noori, kes asendavad pensionile jäävaid inimesi.

Lähiajal suureneb vajadus kõrgema haridusega töötajate järele, ent enam kui pooltel töökohtadest vajatakse siiski kutse- või keskharidusega töötajaid. Pidevalt suurenevad nõuded töötajate oskuste ja teadmiste osas, kuna tööprotsessides tuleb kasutada keerulisemaid seadmeid või suureneb vajadus „tee ära“ asemel „mõtle välja“ tüüpi tegevuste järele. Oma oskusi tuleb lihvida pidevalt ning üha olulisemaks muutub ka uute täiendavate oskuste omandamine, räägitakse nn uutest oskustest ehk siis vajatakse inimesi, kes lisaks mingi ameti omandamisele omavad lisaks veel IT, ettevõtlus- ja ärialaseid teadmisi, häid sotsiaalseid oskusi, on teadlik keskkonnaküsimustes.

Eesti arenguid suunavad samad tegurid, mida võib täheldada mujal maailmas. Täiendavate töökohtade loomist on ette näha eelkõige teeninduses (arvutitega seotud teenused, äriteenused, turism, ka sotsiaalvaldkond). Seoses nn mugavusteenuste laiema levikuga kasvab vajadus müüjate, kokkade, kondiitrite, stilistide, kunstnike järele. Hõive kasvu oodatakse hotellide ja restoranide sektoris, milles oma osa mängib töötamine välismaal. Ka äriteenuste valdkonnas prognoositakse hõive suurenemist, siin nähakse kasvupotentsiaali eelkõige arvutitega seotud teenuste valdkonnas.

Enim on hinnas oskustööline – seadme- ja masinaoperaator – ning spetsialist (tehnik, insener).

Elukutsevalik

 • Tutvu põhjalikult sellega, millistest tegevustest koosneb sinu lemmikerialadel töötajate tööpäev. Tutvumise käigus saad rohkem infot selle kohta, mida inimesed oma töökohtadel teevad. Tänu sellele laieneb sinu silmaring ja sa oled otsuse vastuvõtmiseks paremini ette valmistunud.
 • Mõtle sellele, millistes tingimustes soovid töötada.
  Tähtis on, kas soovid endale pingelisemat või kergemat tööpäeva, kindlaid kellaaegu või muutuvat graafikut. Sobivad töötingimused kergendavad sul töö tegemist ja sa tunned tööst rohkem rõõmu.
 • Eriala valikul pea silmas, kas sul on hiljem palju töökohavõimalusi või töötavad sinu eriala esindajad ainult üksikutes asutustes, firmades.
  Töömaailmas on olemas lai ja kitsas tegevusvaldkond. Kui valid laia tegevusvaldkonda kuuluva eriala, siis on sul rohkem töökohavõimalusi. Kitsa tegevusvaldkonna erialade puhul on valikuvõimalused väiksemad.
 • Mõned erialad esitavad sinu füüsilisele ja vaimsele tervisele erilisi nõudeid
  Mõned elukutsed on sellised, kus on vaja väga head tervist, näiteks sõjaväelased, piloodid. Selleks, et õppida laevajuhiks, peab sul olema väga hea nägemine.
 • Arvesta eriala valikul oma võimetega.
  Inimesed erinevad oma võimete poolest. Eri ametikohad esitavad erinevaid nõudeid töötajate võimetele. Kui oled valiku tegemisel sellega arvestanud, siis saad enda võimeid tööelus edukamalt kasutada.
 • Edukas töötamine nõuab sinu käest häid teadmisi valitud erialal.
  Uuri, millised teadmised on sinu tulevase eriala esindajatele vajalikud, kuidas nad ennast täiendavad, millistel koolitustel käivad. Kui märkad, et juba praegu on sul mõnes valdkonnas head teadmised, siis võid soovi korral jätkata edaspidiseid õpinguid ja töötamist selles valdkonnas.
 • Hea oskuste tase annab sulle töötamisel enesekindluse ja head töötulemused.
  Uuri, millised oskused on sinu tulevasel erialal töötavatel inimestel, millised nad on omandanud juba eriala õppides ja millised on juurde tulnud tööelu käigus.
 • Sinu iskisuseomadused aitavad sul töökohal paremini hakkama saada.
  Tööandjad hindavad kõrgelt põhjalikkust, ausust, head suhtlemisoskust, paindlikkust jms. Arenda neid endas juba praegu.

 •  

  Varsti...

  Veebr
  21

  21.02.2021 - 27.02.2021


  Rajakaamera

  Rajakaamera

  comenius

  Intro Erasmus1 formatkey jpg default

  3 osa varv

  tore