Tsirguliina Kool kuulutab välja konkursi kehalise kasvatuse, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning klassiõpetaja (HEV õpilased) ametikohtadele.

Kandideerimisavaldus koos CV ja kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 25.06.2019 e-postile heikki.jarlik@tsirgu.eu või paberkandjal aadressil Tsirguliina Kool, Tsirguliina, Nooruse 1, Valga vald, Valgamaa 68316.

Täiendav info: direktor Heikki Järlik, heikki.jarlik@tsirgu.eu või 5056265

 05.10.2018

 

 1.  Õppenõukogu sekretäri valimine (otsus nr 1)
 2. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks

    

23.10.2018

 1.  Direktori vastuvõtu nimekirja kinnitamine (otsus nr 2)

  

10.12.2018

 1.  I trimestri tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal (otsus nr 3)

  

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Järelevalve tulemustest
  3. Kooli õppeaasta eesmärgid
  4. Õppeaasta tööplaan

06.10.2017

 1. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks 

22.11.2017

 1. Loovtööde juhendi läbiarutamine
 2. Direktori vastuvõtu nimekirja kinnitamine
 3. Kooli kirjalike tööde juhendi läbi arutamine ja kinnitamine

04.12.2017

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhja

12.03.2018

 1. II trimestri tulemused
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal
  3. Üleminekueksami valiku määramine
  4. Õppekava muudatused (kehalise kasvatuse ainekava; loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord)

04.04.2018

 1. Õppenõukogu esindajate nimetamine kooli hoolekogusse

16.05.2018

 1. Arvamuse andmine Tsirguliina Keskkooli uue põhimääruse kohta.
 2. PGS muudatused HEV õppe korraldamise osas

11.06.2018

 1. Õppeaasta tulemuste läbi arutamine
 2. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine 
 3. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga

21.06.2018

 1. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 2. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine
 3. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine 
 4. Gümnaasiumi lõpetamine
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine 
 6. Põhikooli lõpetamine 
 7. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine 
 8. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine 
 9. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine 
 10. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine 
 11. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused 

 30.08.2018

 1.         Õppeaasta lõpetamine. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine (otsus 22)

 2.         2017/2018 õppeaasta kokkuvõte

 3.         2018/2019 õppeaasta eesmärgid ja kavad (otsus 23)

 4.         Arvamuse andmine õppekava muudetud üldosale

 5.         Arvamuse andmine sisehindamiskorra muudatustele

 6.         Arvamuse andmine kooli palgajuhendi muudatustele

 

22.10.2015

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. B- võõrkeele tulemuse kinnitamine
 3. Üldtööplaani kinnitamine
 4. Eesmärkide kinnitamine

25.11.2015

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal
 3. Direktori vastuvõtule õpilaste nimekirja kinnitamine
 4. Õpilasele klassikuuluvuse määramine

16.12.2015

 1. Oma esindaja valimine kooli hoolekogu koosseisu

09.03.2016

 1. II trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal

02.06.2016

 1. III trimestri tulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 3. Õpilaste klassikursuse kordamajätmise kinnitamine
 4. Täiendavale õppetööle jätmine
 5. Õpilaste tunnustamine õppeaasta lõpus
 6. Lapsevanemate vastuvõtule kutsutavate nimekirja kinnitamine

20.06.2016

 1. Täiendava töö kokkuvõtted, õpilaste järgmisesse klassi üle viimine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine
 4. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine
 5. Gümnaasiumi lõpetamine
 6. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine
 7. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine
 8. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine
 9. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused
 10. Kooli õppekava muudatused
 11. Täiendatud dokumendi „Tunnustamise kord Tsirguliina Keskkoolis“ kinnitamine

30.08.2016

 1. Täiendava õppetöö tulemused ja õppeaasta lõpetamine

30.09.2016

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Õppeaasta eesmärkide kinnitamine

09.11.2016

 1. Direktori vastuvõtule kutsutavate õpilaste nimekirja kinnitamine      
 2. Kooli arengukava läbi arutamine ning arvamuse andmine kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.
 3. Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

30.11.2016

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal

4.01.2017

 1. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta

07.03.2017

 1. II trimestri tulemuste läbi arutamine  ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal
 3. Üleminekueksami valiku määramine

23. 03.2017

 1. II trimestri tulemuste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks
 2. Sisehindamiskorra tutvustamine, läbi arutamine

05.06.2017

 1. Õppeaasta tulemuste läbi arutamine  ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
 2. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 4. 8a õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine (LP)
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 6. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine

20.06.2017

 1. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 2. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine (KK)
 3. Põhikooli lõpetamine
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine
 5. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine
 6. Gümnaasiumi lõpetamine
 7. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine
 8. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine
 9. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused
 10. Kooli õppekava üldosa muudatused

30.08.2017

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljastamine
 4. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine

30.09.2014

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Eesmärkide kinnitamine

27.11.2014

 1. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 2. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal
 4. Direktori vastuvõtule õpilaste nimekirja kinnitamine

3.03.2015

 1. II trimestri õpitulemused
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal

29.05.2015

 1. III trimestri  ja õppeaasta õpitulemused
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga III trimestri õpitulemuste põhjal
 3. Otsused järgmisse klassi edasi viimise kohta
 4. Kiituskirjasaajate nimekirja kinnitamine
 5. Täiendav õppetöö
 6. Direktori vastuvõtule kutsutavate õpilaste vanemate nimekirja kinnitamine

16.06.2015

 1. 9. klassi lõpetamine
 2. Kiituskirja saajate nimekirja kinnitamine
 3. Lõputunnistuste väljaandmine
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli
 5. Lõputunnistused

19.06.2015

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine 
 2. 12.klassi lõpetamine
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning  kuld- ja hõbemedaliga
 4. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine
 5. Tsirguliina keskkooli aukirja saajate nimekirja kinnitamine
 6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad gümnaasiumi lõputunnistused

28.08.2015

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine
 2. Klassikursuse kordamise otsustamine
 3. Välismaalt tulnud õpilase klassikuuluvuse määramine
 4. Välismaalt tulnud õpilasele klassikuuluvuse määramine
 5. Õppeaasta eesmärkide täitmine
 6. Õppekava arutelu