30.09.2016

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Õppeaasta eesmärkide kinnitamine

09.11.2016

 1. Direktori vastuvõtule kutsutavate õpilaste nimekirja kinnitamine      
 2. Kooli arengukava läbi arutamine ning arvamuse andmine kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.
 3. Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

30.11.2016

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal

4.01.2017

 1. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta

07.03.2017

 1. II trimestri tulemuste läbi arutamine  ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal
 3. Üleminekueksami valiku määramine

23. 03.2017

 1. II trimestri tulemuste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks
 2. Sisehindamiskorra tutvustamine, läbi arutamine

05.06.2017

 1. Õppeaasta tulemuste läbi arutamine  ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
 2. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 4. 8a õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine (LP)
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 6. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine

20.06.2017

 1. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 2. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine (KK)
 3. Põhikooli lõpetamine
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine
 5. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine
 6. Gümnaasiumi lõpetamine
 7. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine
 8. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine
 9. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused
 10. Kooli õppekava üldosa muudatused

30.08.2017

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljastamine
 4. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine