1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Järelevalve tulemustest
  3. Kooli õppeaasta eesmärgid
  4. Õppeaasta tööplaan

06.10.2017

 1. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks 

22.11.2017

 1. Loovtööde juhendi läbiarutamine
 2. Direktori vastuvõtu nimekirja kinnitamine
 3. Kooli kirjalike tööde juhendi läbi arutamine ja kinnitamine

04.12.2017

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhja

12.03.2018

 1. II trimestri tulemused
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal
  3. Üleminekueksami valiku määramine
  4. Õppekava muudatused (kehalise kasvatuse ainekava; loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord)

04.04.2018

 1. Õppenõukogu esindajate nimetamine kooli hoolekogusse

16.05.2018

 1. Arvamuse andmine Tsirguliina Keskkooli uue põhimääruse kohta.
 2. PGS muudatused HEV õppe korraldamise osas

11.06.2018

 1. Õppeaasta tulemuste läbi arutamine
 2. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine 
 3. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga

21.06.2018

 1. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 2. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine
 3. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine 
 4. Gümnaasiumi lõpetamine
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine 
 6. Põhikooli lõpetamine 
 7. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine 
 8. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine 
 9. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine 
 10. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine 
 11. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused 

 30.08.2018

 1.         Õppeaasta lõpetamine. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine (otsus 22)

 2.         2017/2018 õppeaasta kokkuvõte

 3.         2018/2019 õppeaasta eesmärgid ja kavad (otsus 23)

 4.         Arvamuse andmine õppekava muudetud üldosale

 5.         Arvamuse andmine sisehindamiskorra muudatustele

 6.         Arvamuse andmine kooli palgajuhendi muudatustele