Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja:

  1. kirjaliku vormikohase avalduse;
  2. oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; 
  3. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) koopia;
  4. lapse koolivalmiduskaardi (selle olemasolul);
  5. lapse foto suurusega 3 x 4 cm.

NB! Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Kutse meile õppima uus

Uudised arhiivist...

Rajakaamera

Rajakaamera