Kutse meile õppima v

4. klass
Greta-Liis Tamm
Gerty-Ly Lebedev

5. klass
Anna-Liisa Kutsar
Uku Samuel Käis
Alar Veemees

6. klass
Laura-Liisa Laas
Roland Mathias Luiker

7. klass
Carola Bettler
Maiken Meriloo

8. klass
Marvin Fuchs
Germo Patlep

9. klass
Janeli Kanep
Oskar-Hendrik Kutsar
Iris Punt 

I ÜLDSÄTTED

 1. Tsirguliina Keskkooli õpilasesindus (ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valib õpilaskogu.
 2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli sisekorra eeskirjadest, ÕE põhikirjast, kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest ning Eesti Vabariigi seadustest.
 3. ÕE põhikirja kinnitab kooli direktor.
 4. ÕEV otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhikirja täiendada või parandada.

II ÕE MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS

 1. Igal V-XII klassil on õigus valida 3-liikmelised klasside aktiivid, kes moodustavad kooli õpilaskogu. Õpilaskogu valib oma koosolekul VII-XII klasside esindajatest õpilasomavalitsuse häälteenamuse alusel.
 2. ÕE liikmed valivad enda hulgast presidendi ja asepresidendi üheks aastaks korraga.
 3. ÕE koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel vastavalt vajadusele.
 4. ÕE koosolekutest võivad teatud küsimuste arutamisel osa võtta ka isikud (õpilased, õpetajad jt.), kes ei kuulu ÕE-sse.
 5. ÕE tegevust juhib president, kes vajadusel esindab õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel ja teistel üritustel. Presidendi puudumisel asendab teda asepresident.
 6. ÕE dokumendid (õpilasürituste tööplaanid jne) kuuluvad säilitamisele.

III EESMÄRGID

 1. Tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.
 2. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele.
 3. Järgida ja arendada kooli traditsioone.
 4. Organiseerida koolisiseseid üritusi.

IV ÕIGUSED

 1. Valida oma esindaja kooli hoolekogusse.
 2. Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel.
 3. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
 4. Asutada klubisid, organisatsioone ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustöö põhimõtetega.
 5. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
 6. Esindada kooliõpilaste huve väljaspool kooli.
 7. Viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaosalistele isikutele.
 8. Saada vastavalt kokkuleppele koolilt ainelist ja rahalist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
 9. Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.

V KOHUSTUSED

 1. Informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕE tegevusest (klasside esindajate, teadete tahvli ja kooli ajalehe kaudu, vajadusel ka õppenõukogus ja õpilaste kogunemisel).
 2. Kaitsta objektiivselt õpilaste huve.
 3. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
 4. Tagada ÕE järjepidevus.

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal