Kehtestatud direktori käskkirjaga

31.08.2018 nr 1-4/25

TUNNUSTAMISE KORD TSIRGULIINA KOOLIS

I Üldsätted

1.      Tunnustamise kord on Tsirguliina Kooli õppekava osa, millega sätestatakse õpilaste, lastevanemate ja koolielu edendamisse panustanud isikute tunnustamine.

2.      Tunnustamise kord tuleneb Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse (vastu võetud 06.09.2010 (RT I 3010, 41,240), jõustunud 01.09.2010; viimati muudetud 17.12.201,53 (RT I 31.12.2015, 11) jõustunud 01.01.2016) § 57, Haridus- ja teadus­ministri määrusest 09.08.2010 nr 37"Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord" (RT I 2010,56,364: jõustunud 01.09.2010; muudetud 10.09.2012 (RT I, 13.09.2012, 1) jõustunud 16.09.2012).

3.      Tunnustamise liigid:

3.1.            Tsirguliina Kooli aukiri - õppeaasta lõpus, kooli lõpetamisel või erilistel sündmustel;

3.2.            kiituskiri "Väga hea õppimise eest"- õppeaasta lõpus;

3.3.            kiitusega põhikooli lõputunnistus - põhikooli lõpetamisel;

3.4.            kiituskiri "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" - õppeaasta lõpus 9. õpilastele;

3.5.            kiituskiri "Väga hea õppeedukuse eest õppeperioodil" – trimestri ja õppeaasta lõpus;

3.6.            kiituse avaldamine direktori käskkirjaga - trimestri ja õppeperioodi lõpus;

3.7.            kooli edukalt esindanud õpilaste tänamine - trimestri lõpus;

3.8.            Tsirguliina Kooli tänukiri - õppeperioodi jooksul ja õppeperioodi lõpus;

3.9.            direktori vastuvõtt õpilastele;

3.10.        direktori vastuvõtt lastevanematele.

4.      Isiku tunnustamisel antakse üldjuhul lisaks ka meene või mälestusese.

II Tsirguliina Kooli aukirjaga tunnustamine

5.      Aukiri on kooli kõrgeim autasu, mis antakse välja õppenõukogu otsuse põhjal.

6.      Aukirjaga tunnustatakse:

6.1.            kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatud põhikoolilõpetajat ja tema vanemaid;

6.2.            silmapaistvalt koolielu edendanud õpilast, õpetajat, lapsevanemat, asutuste esindajat ja teisi isikuid.

III Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustamine

7.      Kiituskirjaga autasustatakse I - VIII klassi õpilasi, kelle kõik aastahinded on "väga head" (kehalises kasvatuses, kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla "hea").

8.      Otsuse kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" autasustamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul õppenõukogu ja kiituskiri antakse kätte õppeaasta lõpukogunemisel.

IV Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine

9.      Tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on "väga hea" ning käitumine "eeskujulik" või "hea".

10.  Otsuse kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul õppenõukogu ja see antakse kätte põhikooli lõpuaktusel.

V Kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" tunnustamine

11.  Kiituskiri antakse IX klassi õpilasele, kelle kolmanda kooliastme aastahinded vaadeldavas õppeaines on "väga head" (sh üleminekueksamid ja lõpueksamid vaadeldavas aines) ja kes on esindanud kooli vaadeldava õppeaine alastel maakondlikel või vabariiklikel üritustel või on osalenud aktiivselt selle õppeaine alastel ülekoolilistel üritustel.

12.  Otsuse kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" autasustamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul õppenõukogu ja kiituskiri antakse kätte kooli lõpuaktusel.

VI Kiituskirjaga "Väga hea õppeedukuse eest õppeperioodil" tunnustamine

13.  Kiituskiri antakse I - IX klassi õpilasele, kelle kõik vaadeldava trimestri kokkuvõtvad hinded on "väga head" (III trimestril ka aastahinded; kehalises kasvatuses, kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla "hea").

14.  Otsuse kiituskirjaga "Väga hea õppeedukuse eest õppeperioodil" autasustamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul kooli direktor ja kiituskiri antakse kätte trimestrilõpu kogunemisel.

VII Kiituse avaldamine direktori käskkirjaga õppeperioodi lõpul

15.  Kiitust avaldatakse kooli I - IX klassi õpilasele, kelle kõik vaadeldava trimestri kokkuvõtvad hinded (III trimestril ka aastahinded) on vähemalt „head“.

16.  Otsuse käskkirjaga kiituse avaldamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul kooli direktor ja kiituskiri loetakse ette trimestrilõpu kogunemisel.

VIII Kooli edukalt esindanud õpilaste tänamine

17.  Tänu avaldatakse maakondlikul või vabariiklikul konkursil, spordivõistlustel või kultuuriüritustel kooli esindanud õpilasele, kelle kokkuvõtvad hinded on vaadeldaval perioodil vähemalt "rahuldavad".

18.  Õpilase (võistkonna) tänamiseks teeb direktorile kirjaliku ettepaneku õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades teda (neid) juhendanud õpetaja.

19.  Kooli edukalt esindanud õpilast tänatakse üldjuhul õppeperioodi lõpul toimuval kogunemisel. 

IX Tsirguliina Kooli tänukirjaga tunnustamine

20.  Tänukirjaga tunnustatakse õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid veerandi lõpukogunemistel, lõpuaktustel, direktori vastuvõtul või mõnel muul pidulikul sündmusel.

21.  Tänukirjaga tunnustatakse:

21.1.        õpilast või võistkonda, kes on saavutanud maakondlikul aineolümpiaadil või ainealasel konkursil 1. - 6. koha või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainealasel konkursil 1. - 10. koha; (õppeaasta lõpus)

21.2.        õpilast või võistkonda, kes on saavutanud maakondlikul meistri- või karikavõistlustel 1. koha või vabariiklikel meistri- või karikavõistlustel 1. - 6. koha; (õppeaasta lõpus)

21.3.        õpilast koolielu edendamise eest vaadeldaval perioodil;

21.4.        õpetajat, kes on juhendanud tunnustust saavaid õpilasi;

21.5.        IX klassi õpilaste vanemaid, kui nende lapse kõik kokkuvõtvad hinded kooli lõputunnistusel on "4" ja "5".

22.  Tänukirjaga tunnustatavate õpilaste kokkuvõtvad hinded peavad olema vaadeldaval perioodil vähemalt "rahuldavad".

23.  Tänukiri antakse kätte kooli pidulikul üritusel.

24.  Otsuse õpilaste ja nende vanemate tunnustamiseks teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja või juhendanud õpetaja ettepanekul õppenõukogu.

IX Direktori vastuvõtt õpilastele

25.  Tsirguliina Kooli direktori vastuvõtule kutsutakse:

25.1.        II - V klassi õpilane, kelle kõik möödunud õppeaasta kokkuvõtvad hinded klasssitunnistusel olid "väga head" (kehalises kasvatuses, kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla "hea").

25.2.        VI – IX klassi õpilane, kelle kõik möödunud õppeaasta kokkuvõtvad hinded olid vähemalt "head" ja kokkuvõtvate hinnete keskmine hinne vähemalt 4,5.

25.3.        maakondlikul või vabariiklikul aineolümpiaadil või konkursil silmapaistvalt esinenud õpilane või võistkond.

25.4.        spordivõistlustel maakonna koolinoorte meistriks tulnud õpilane või võistkond või vabariiklikel meistrivõistlustel esimese kuue hulka tulnud õpilane või esimese kolme hulka tulnud võistkond.

25.5.        kooli kultuuri-, spordi- või ühiskondlikus elus edukalt osalenud õpilane või kollektiiv.

26.  Direktori vastuvõtt korraldatakse õppeaasta I trimestril.

27.  Otsuse vastuvõtule kutsumise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja, aineõpetaja või ringijuhi ettepanekul õppenõukogu.

X Direktori vastuvõtt lastevanematele

28.  Vastuvõtule kutsutakse:

28.1.        I - IX klassi õpilaste vanemaid, kui nende lapse kõik kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel on "4" ja "5";

28.2.        juhendava õpetaja kirjaliku ettepaneku alusel ka maakondlikul aineolümpiaadil 1. - 6. koha, maakonna meistri- või karikavõistlustel I koha saavutanud õpilaste vanemaid. Õpilase kokkuvõtvad hinded peavad olema vähemalt rahuldavad;

28.3.        klassijuhatajad, kelle õpilaste vanemaid on nimetatud viisil tunnustatud.

29.  Direktori vastuvõtt korraldatakse pärast õppeperioodi lõppu.

30.  Otsuse vastuvõtule kutsumise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja, aineõpetaja või ringijuhi ettepanekul õppenõukogu.

XI Rakendussätted

31.  Kord jõustub pärast õppenõukogu poolt heakskiidu saamist direktori käskkirjaga kinnitamisel.

32.  Kord avalikustatakse avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel www.tsirgu.edu.ee