Korrad ja juhendid

Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord Tsirguliina Koolis

Kehtestatud Tsirguliina Kooli hoolekogu poolt
30. augustil 2018

Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord Tsirguliina Koolis
 1. Käesolev kord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 74 lõike 6 alusel ja reguleerib õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmist.
 2. Käesoleva korra järgi viiakse läbi avalik konkurss (edaspidi konkurss) Tsirguliina Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabale või vabanevale ametikohale.
 3. Konkursi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohale kuulutab välja direktor, avaldades vastava teate üleriigilise levikuga ajalehes või maakonnalehes või internetiportaalis „Koolielu" ja kooli kodulehel.
 4. Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

4.1kooli nimi ja aadress;

4.2konkursi korras täidetava ametikoha nimetus ja suurus;

4.3. tööle asumise aeg;

4.4. dokumentide esitamise viis ja tähtaeg;

4.5. koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

 1. Konkursist on õigus osa võtta isikutel, kelle avaldused koos nõutavate dokumentidega laekuvad koolile konkursikuulutuses väljakuulutatud tähtajaks.
 2. Konkursil osaleja (edaspidi kandidaat) esitab konkursikomisjonile järgmised dokumendid:

6.1. kirjalik avaldus;

6.2. CV;

6.3. haridust tõendava dokumendi koopia;

6.4. kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid või dokumendid.

 1. Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:

7.1 kooli direktor — komisjoni esimees;

7.2 õppealajuhataja;

7.3 1 kuni 3 õpetajat, tugispetsialisti või õppe- ja kasvatusalal töötavat töötajat;

7.4 hoolekogu nimetatud esindaja.

7.5 kui tugispetsialisti tööülesannete hulka kuulub ka piirkonna lasteaedade teenindamine osaleb tugispetsialisti ametikohale korraldataval konkursil vallavalitsuse esindaja

 1. Komisjoni moodustamisel määrab direktor käskkirjaga komisjoni sekretäri.
 2. Komisjon moodustatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.
 3. Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.
 4. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.
 5. Komisjon võtab otsused vastu hääletamise teel. Valituks osutub kandidaat, kes saab enim poolthääli.
 6. Komisjoni koosolekud ja otsused protokollib komisjoni sekretär ja protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.
 7. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees avalduste esitamise tähtajast arvates hiljemalt kümne tööpäeva jooksul. Komisjoni toimumise aeg ja koht tehakse komisjoniliikmetele teatavaks kirjalikult vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.
 8. Komisjoni koosolekul:

15.1 kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;

15.2 kehtestatakse kandidaatide hindamise voorude arv (dokumendivoor ja/või vestlusvoor);

15.3 viiakse läbi kandidaatide hindamine;

15.4 vajadusel määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;

15.5 otsustatakse muud komisjoni pädevusse kuuluvad küsimused.

 1. Komisjoni koosolekul toimuva dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

16.1 kutsuda kandidaat vestlusvooru;

16.2 tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;

16.3 tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

 1. Vestlusvooru kutsutud kandidaatidele helistab või saadab direktor välja kirjaliku teate (e-kirja) milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht, arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut. Nimetatud teade edastatakse kandidaatidele hiljemalt komisjoni koosoleku toimumise järgsel tööpäeval.
 2. Kandidaadil on õigus:

18.1 anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;

18.2 loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;

18.3 kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestlusvooru ajal.

 1. Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

19.1 tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;

19.2 tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks;

19.3 tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks.

 1. Punkti 16 alapunktis 3 ja punkti 19 alapunktis 2 nimetatud otsusest teatab kooli sekretär kirjalikult ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.
 2. Ametikohale vastavaks tunnistatud (konkursi võitnud) kandidaadile helistab või saadab direktor välja kirjaliku teate (e-kirja) milles tehakse ettepanek töölepingu sõlmimiseks. Nimetatud teade edastatakse kandidaadile hiljemalt komisjoni koosoleku toimumise järgsel tööpäeval.
 3. Konkursi võitnud kandidaadiga sõlmib direktor töölepingu hiljemalt kahe nädala jooksul arvates vastava otsuse tegemisest.
 4. Direktoril on õigus sõlmida tööleping vabale või vabanevale ametikohale ilma konkurssi korraldamata järgmistel juhtudel:

23.1 Töölepinguseaduse 89 lõikes 3 kirjeldatud juhtudel;

23.2 Kui vaba või vabaneva ametikoha suurus on 0,2 ametikohta või väiksem;

 1. Kandidaatidel on õigus 10 päeva jooksul pärast otsusest teadasaamist esitada komisjoni otsuse kohta vaie kooli pidajale.
 2. Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või ükski kandidaat ei kogunud koosolekul osalevate komisjoniliikmete häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks ning vajadusel kuulutatakse välja uus konkurss.
 3. Kui õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohale vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.
 4. Käesolev kord jõustub hoolekogu koosoleku otsusega.