Korrad ja juhendid

Tsirguliina Kooli distantsõppe läbiviimise kord

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1.            Distantsõppele suundumise otsustab koolijuht koostöös kooli pidaja ja/või Terviseametiga.

1.2.            Distantsõpet rakendatakse vastavalt juhtumile: kas täieliku, kogu kooli hõlmavana või osalise distantsõppena, kus distantsilt õppima suunatakse üksikud klassid või kooliastmed.

1.3.            Põhjendatud olukorras võib lapsevanem otsustada õpilase lühiajalise distantsõppes olemise (nt luumurd, eneseisolatsioon vms). Sarnases olukorras võib kokkuleppel kooli juhtkonnaga ka õpetaja distantsilt töötada.

1.4.            Infovahetuse peamiseks keskkonnaks on Stuudium. Distantsõppele üleminekust teavitatakse lapsevanemaid Stuudiumi ja kooli veebilehe vahendusel.

1.5.            Koolikorraldusliku info jagajateks on koolijuht ja õppejuht. Klassiga seotud info edastab klassijuhataja.

1.6.            Eduka distantsõppe korraldamiseks on vajalik pidev õpilaste ja vanemate kontakt aineõpetajate ja klassijuhatajaga, et lahendada küsimusi, anda tagasisidet ning aktiivselt osaleda õppeprotsessis.

1.7.            Õppetöö põhilised keskkonnad on Stuudium ja G Suite for Education.

1.8.            Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga koheselt, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme.

1.9.            Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel. Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ning sel puhul kaasatakse tugispetsialistid.

2. KOOLIPÄEV

2.1.            Distantsõppe ajal toimub õppetöö vastavalt Stuudiumi kaudu edastatud tunniplaanile.

2.2.            Järgmise päeva õppeülesanded kantakse Stuudiumisse tunnitööna eelmisel päeval. Eraldiseisvaid koduseid ülesandeid ei anta. 

2.3.            Õpilane esitab õppeülesanded õpetajale samal päeval hiljemalt kell 21:00.

2.4.            Õpilastel on kohustus osaleda tunniplaani ja ajakava järgselt õppetöös. Distantsõppe päevakavas arvestatakse puhkepausideks ja einestamiseks kuluva ajaga.

3. ÕPPETÖÖ

3.1.            Õpetamisega tegelevad õpetajad. Lapsevanem on distantsõppe perioodil lapse jaoks eelkõige toeks ja nõuandjaks. Õpetaja on nii õpilastele kui vanematele kättesaadav tööpäeviti kell 8:00-17:00 (muul ajal kokkuleppel).

3.2.            Õpilastel on õigus saada juhendatud õpet.

3.2.1.           Elektroonilisi lahendusi kasutades ei tohi tekkida olukorda, kus õpilastele jagatakse üksnes õppeülesanded kätte ning määratakse tähtaeg, millal need peavad olema üles laetud nõutud keskkonda. Õppetunni pikkuse hulka arvestatakse aeg, mis kulub töö esitamisele ja üleslaadimisele.

3.2.2.            Õpilastele tuleb anda selged õpijuhised: kust, mida ja kuidas õppida, sh milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.

3.2.3.Uue teema õppimisel tagatakse õpetajapoolne õpetus kas õpetaja poolt veebitunnina või salvestatud veebitunnina, õppevideona või helisalvestatud ja õppeteksti kokkuvõtva esitlusena, mis võimaldab õpilasel vajadusel õpitavat järele vaadata.

3.2.4.  Tagatakse õppetunni ajal võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks (veebitund) või kirjalikuks (Stuudiumi sõnum) juhendamiseks. Lisajuhendamine toimub konsultatsiooni ajal kokkuleppel aineõpetajaga.

3.3.            Kui õpilane ei tule ülesannetega toime või ei jõua neid õigeaegselt täita, tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning koos leitakse lahendus.

3.4.            Õppeülesanded edastatakse õpilastele Stuudiumi päevikus tunnitööna.

3.5.            Õppeülesannete andmisel arvestatakse õpilaste individuaalsust ning IKT-vahendite kasutamise võimalusi.

3.6.            Koduseid töid (sh ajakava ja tunniplaaniväliseid ülesandeid) distantsõppe ajal ei anta.

3.7.            Vähemalt kord nädalas kohtuvad õpetajad õpilastega videotunnis. Õppetundides, mis toimuvad ühel või kahel korral nädalas, kohtutakse videotunnis vähemalt kord kahe nädala jooksul.

3.8.            Videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel terviktunni või tunni osana. Videotunni toimumisest annab õpetaja teada Stuudiumi kaudu eelmisel päeval.

3.9.            Õppekava õpitulemused distantsõppes ei ole samal moel saavutatavad kui tavaõppes. Õpetaja teeb õpilase iseseisva töö võimekusest lähtuvalt õppeülesannete andmisel õppematerjalides valikuid. Ei ole oluline käsitleda teemasid järjest.

3.10.            Õpetajatel on õigus mitme aine teadmisi ja oskusi arendavad ülesanded anda ühe pikemaajalise õppeülesandena (vajadusel osadena) ning teadmisi ja oskusi hinnata/tagasisidestada vastavates ainetes. Pikemaajalised ülesanded lihtsustavad õpilase päevakava.

4. HINDAMINE

4.1.            Õpetajad võivad jooksva õppetöö hindamisel kasutada nii eristavat, mitteeristavat kui sõnalist hindamist.

4.2.            Distantsõppes suureneb kujundava hindamise: eelhindamise, tagasiside ja enesehindamise osatähtsus. Õpilastele antakse veebitunnis kohest suulist tagasisidet. Õpilase osalusele ning saadetud tööde ja ülesannete kohta (näiteks mis õnnestus hästi, millised olid vead/arusaamatused ja millest need võivad olla tingitud ja mida teha selleks, et tehtud vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada) antakse 5 tööpäeva jooksul.

4.3.            Õpetajad annavad Stuudiumi kaudu teada,  milliseid ainealaseid teadmisi ja oskusi hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud ja mittearvestatud) ning milliseid eristavalt (hindeskaalal “1”-”5”) ning milliseid hindamisvorme õpitulemuste saavutamise kontrollimiseks kasutatakse.

4.4.            Tegemata tööd ja puudulikud hinded ("1", "2", "MA") tuleb õpilasel kokkuleppel aineõpetajaga järele vastata. Kui aineõpetajaga järelvastamise osas kokkulepet ei saavutata, kaastakse klassijuhataja ja vajadusel tugispetsialistid.

4.5.            Kui õpilane ei ole tähtajaks saatnud tagasisidestamiseks või hindamiseks tunnitööd, kannab õpetaja päevikusse märke „T“. Töö järele sooritamise ja saatmise korral märge eemaldatakse ja lisatakse hinne/hinnang. Järelesooritamata hinnatavale tööle lisatakse 10 tööpäeva pärast märge „MA“ või „1“ märke „T“ kõrvale. 

4.6.            Kokkuvõtva trimestri või aastahinde panemisel omavad suuremat osakaalu vahetu õppetöö käigus saadud hinded ja hinnangud.

4.7.            Distantsõppe korral hinnatakse õpilase hoolsust lähtuvalt hindamise korraldusest kooli õppekavas. Õpilase käitumist ei hinnata. 

4.8.            Hindeid ja hinnanguid saab õpilane või õpilase esindaja vaidlustada viieteistkümne kalendripäeva jooksul alates hinde teatavakstegemisest ning seega lasub õpetajal kohustus säilitada õpilaste saadetud töid vaidlustamise aja lõppemiseni.

5. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

5.1.            Distantsõppes osalemine on kohustuslik, sh osalemine videotunnis kokkulepitud ajal ning hea tava kohaselt kaamerapildi ja heliga (tehniliste võimaluste olemasolul).

5.2.            Õpilase haigestumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat hiljemalt haigestumise päeva hommikul. Haigestunud õpilane ei pea distantsõppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Õpilane vastab peale terveks saamist õpetajatega kokkuleppel vajalikud teemad järele.

5.3.            Mõjuva põhjuse korral (nt haigestumisel) teavitab lapsevanem puudumisest klassijuhatajat, kes märgib õpilase puudumise põhjuse Stuudiumisse. Haigusest tingitud puudumise korral ei pea õpilane distantsõppe ajal õppeülesandeid täitma. 

5.4.            Videotunnist põhjuseta puudunud õpilastele annab aineõpetaja iseseisva ülesande.

5.5.            Esmane kontaktisik ja tugi õpilasele on koolis klassijuhataja, kes jagab olulist infot. Kui õpilane ei osale distantsõppes järjepidevalt, siis klassijuhataja võtab ühendust lapsevanemaga ja selgitab välja põhjused.

5.6.            Ainepõhiste küsimuste korral tuleb pöörduda aineõpetaja poole Stuudiumi keskkonna või meiliaadressi vahendusel, mis on leitavad kooli veebilehelt. 

5.7.            Distantsõppe perioodil pikapäevarühma tööd ei toimu.

5.8.            Huviringide töö toimumine sõltub ringitöö sisust ning on ringijuhtide otsustada. Võimalusel toimub õpilaste suunamine huvitegevusega tegelemiseks distansilt.

6. HEV-ÕPILASE ÕPPETÖÖ KORRALDUS

6.1.            Võimalusel toimub HEV-õpilaste õppimine kontaktõppena. HEV-õpilased suunatakse distantsõppele vaid äärmisel vajadusel.

6.2.            HEV õpilaste tööülesanded on üldjuhul kogu klassi tööst oluliselt väiksema mahuga. Õpetaja leiab vajadusel e-õppele alternatiivseid võimalusi, arvestades õpilaste lugemisoskusega ja loob võimalusi teadmiste omandamiseks (näiteks skeemi, lühifilmid, lihtsustatud tekstid, õpetaja poolt salvestatud ümberjutustused jne). 

6.3.            HEV õpilaste õpetaja hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti kõigi hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende vanematega.

7. TUGISPETSIALISTID

7.1.            Kooli logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog ja eripedagoog toetavad õpilasi ja vanemaid läbi e-keskkondade.

7.2.            Võimalusel kasutatakse kontaktõpet.

7.3.            Otsekontakti saamiseks lepib lapsevanem HEV-koordinaatori kaudu aja kokku Stuudiumi vahendusel või meilitsi.

8. IKT-VAHENDID JA KESKKONNAD

8.1.            Kool arvestab distantsõppel õpilaste koduste võimalustega IKT-vahendite kasutamiseks.

8.2.            Kool laenutab võimalusel distantsõppe perioodiks õpilasele tahvelarvuti, mis väljastatakse lapsevanemale lepingu alusel. Puuduvate vahendite korral kaasab kool lahenduste otsimiseks Valga Vallavalitsuse.

8.3.            Virtuaalset õppetööd korraldatakse Stuudiumis ja kooli domeeniga meiliaadressil, mille paroolide haldamine toimub kas õpilase või lapsevanemate poolt. Koolil on parooli taastamisel administreeriv roll.

8.4.            Virtuaalse õppetöö korraldamise keskkonnad ja rakendused on:

8.4.1.            Stuudium (peamiselt Tera);

8.4.2.            Opiq;

8.4.3.            G Suite for Education

8.4.4.            Microsoft Teams

8.4.5.            Google Meet või Skype (teised videovahenduse keskkonnad vaid äärmisel vajadusel ja juhul kui need on paroolidega kaitstud);

8.4.6.            ainepõhised keskkonnad, mis on tavapärastes ainetundides kasutuses olevad keskkonnad.

8.5.            Keskkondade valikul lähtub õpetaja keskkonnale seatud vanuselisest piirangust. 

8.6.            Virtuaalse õppetöö ajal ei kasutata õpilast tuvastavaid videosid ja fotosid. Eelistatud on häälsalvestatavad programmid. 

8.7.            Videotunnis jagab õpilane oma videopilti, et õpetaja saaks kontrollida õpilase tunnis osalemist. Videotund on mõeldud õpilasele tunnis osalemiseks, lapsevanemal ilma eelneva kokkuleppeta videotundide jälgimine on keelatud. Õppetunni salvestamine ja hilisem levitamine ning avaldamine on keelatud. Salvestamist saab algatada ainult õpetaja, tunni salvestamine peab olema põhjendatud.

9. ÕPETAJATE TÖÖKORRALDUSE PÕHIMÕTTED DISTANTSÕPPEL

9.1.            Distantsõppe ajal täidab õpetaja tööülesandeid vastavalt kokkuleppele juhtkonnaga kodukontoris või koolimajas vastavalt tunniplaanile ning on telefonitsi kättesaadav kooli juhtkonnale üldjuhul tööpäeva jooksul.

9.2.            Distantsõppel tööajale ei planeerita koolitusi ega kokkusaamisi ning vajaduspõhised töölt eemalviibimised tuleb kooskõlastada vahetu juhiga. 

9.3.            Distantsõppe ajal planeeritakse tööd paindlikult, et tagasi kooli õppetööle naasmine kulgeks sujuvalt ja kiirelt. 

9.4.            Klassijuhatajale on videotunni läbiviimine kohustuslik. 

9.5.            Koostöös aineõpetajatega pakutakse välja tugi, kuidas last aidata ja nõustada, ning vajadusel individualiseeritakse töid nii, et need oleksid õpilasele jõukohased.