Korrad ja juhendid

Tsirguliina Kooli kodukord

 

Kinnitatud 29.02.2024
direktori käskkirjaga nr 1-2/5

1.     ÜLDSÄTTED

1.1  Kooli kodukorraga määratakse koolis kehtivad reeglid, mida täidavad kõik õpilased ja kooli töötajad.

1.2  Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu ja eeldab koostööd õpilaste, lapsevanemate ja kooli töötajate vahel.

1.3  Kooli kodukorra täitmine on aluseks hinnangu andmisel õpilase käitumisele.

1.4  Ettepanekuid kooli kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha õppenõukogul, õpilasesindusel, kooli juhtkonnal ja hoolekogul.

1.5  Kodukorra kehtestab direktor, esitades selle eelnevalt arvamuste avaldamiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

1.6  Õpilane austab kõigi õpilaste õigust õppida ja õpetajate kohustust õpetada.

1.7  Üksteisega suheldakse lugupidavalt. Järgitakse kultuurse käitumise reegleid.

1.8  Kohustuslik suhtluskanal õppetööks ja informatsiooni vahetuseks on Stuudium, mille igapäevane kasutamine on kohustuslik nii õpetajale, õpilasele kui ka lapsevanemale. Lapsevanem vastutab Stuudiumis olevate enda ja lapse kontaktandmete õigsuse eest.

1.9  1. - 4. klassi õpilased kasutavad klassijuhataja nõudmisel lisaks paberkandjal õpilaspäevikut.

1.10        Isikuandmete töötlemisel juhindub kool valdkonda reguleerivatest õigusnormidest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ja Tsirguliina Kooli isikuandmete töötlemise tingimustest.

1.11        Kooli tegevusega mitteseotud isikutel on ilma loata kooli ruumides viibimine keelatud.

2.     KOOLIPÄEV

2.1  Kooli peauks avatakse hommikul kell 7.30 ja suletakse kell 18.00.

2.2  Esimene õppetund algab kell 8.15.

2.3  Õpilane osaleb õppetöös vastavalt direktori kinnitatud päevakavale, mis on avaldatud kooli veebilehel.

2.4  Õppe-, ringi- ja konsultatsioonitundide ning vahetundide ajad on leitavad kooli kodulehelt.

2.5  Õppetöö ajal on kooli territooriumilt või õpetaja määratud kohast omavoliline lahkumine keelatud. Õpilase omavolilise lahkumise korral teavitatakse lapsevanemat telefoni teel. Kooli territooriumilt omavolilise lahkumise korral kool õpilase ohutuse ja tegude eest ei vastuta.

2.6  Koolist lahkumiseks küsib õpilane luba klassijuhatajalt, tema puudumisel õppejuhilt. Puudumise põhjenduse märgib Stuudiumisse lapsevanem esimesel võimalusel.

2.7  Õpilaste osalemise võistlustel, olümpiaadidel, õppekäikudel jms märgib õpetaja Stuudiumisse.

2.8  Kooli ruume kasutades vastutab akende sulgemise, tulede kustutamise ja uste lukustamise eest ruume kasutanud õpetaja.

3.     ÕPPETÖÖ

3.1  Kool väljastab õppeaasta alguseks õpilasele õpikud, töövihikud ja muud õppematerjalid, määrates kõigile tagastatavatele materjalidele tagastamise tähtaja.

3.2  Õpilane vastutab talle kooli poolt antud õppevahendite korrektse kasutamise eest. Õpikutele ja töövihikutele pannakse katteümbris.

3.3  Vahendi mõistlik kulumine on lubatud, st õpilane ei vastuta temale tasuta kasutamiseks antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

3.4  Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes tagastab õpilane tema kasutusse antud õpikud ja õppevahendid, mis on eelduseks klassitunnistuse ja muude dokumentide väljastamiseks.

3.5  Osavõtt kõikidest õppetegevustest ja kaasatöötamine kõikides õppetundides on kohustuslik. Õpilane jõuab tundi õigel ajal ja ettevalmistunult, kaasas vajalikud õppevahendid.

3.6  Koolitundide ajal toimuvad üritused on õpilase jaoks kohustuslikud. Õpilasi saadab klassijuhataja või aineõpetaja.Esimese kuni kuuenda klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega üks täiskasvanu iga 10 õpilase kohta ning seitsmenda kuni üheksanda klassi õpilasi üks täiskasvanu iga 15 õpilase kohta.

3.7  Õpilasel on õigus tasuta kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ning muid vahendeid kokkuleppel kooli ruume või vahendeid haldava töötajaga.

3.8  Kõik õhtused ja puhkepäevadel toimuvad üritused tuleb eelnevalt kooli direktoriga kooskõlastada.

3.9  Hindamise põhimõtted on fikseeritud kooli õppekavas.

3.10        Hindamisest teavitamiseks kasutatakse Stuudiumi. Õpilane ja lapsevanem saavad tagasisidet õpitulemuste saavutamise kohta Stuudiumi kaudu.

3.11        Õpilast ja tema vanemat teavitatakse õpilase kokkuvõtvatest hinnetest iga trimestri lõpus e-päeviku kaudu. Õppeaasta lõpus paberkandjal klassitunnistuse kaudu, mille allkirjastavad direktor ja klassijuhataja.

4.     KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

4.1  Koolist võib puududa ainult mõjuva põhjusega.

Mõjuvaks põhjuseks loetakse:

4.1.1       õpilase osalemine võistlustel, olümpiaadidel jms;

4.1.2       õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

4.1.3       läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

4.1.4       olulised perekondlikud põhjused.

4.2  Puudumise põhjendatuse kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi ja arvata puudumine kas põhjendatuks või põhjendamatuks.

4.3  Etteplaneeritud puudumise korral teavitab lapsevanem kooli õpilase puudumise põhjusest Stuudiumi kaudu esimesel võimalusel.

4.4  Ootamatute põhjuste korral teavitab lapsevanem kooli õpilase puudumise esimesel päeval.

4.5  Kui õpilane vajab ajutiselt kergendatud tingimusi kehalises kasvatuses (või mõnes muus õppeaines), siis annab lapsevanem sellest Stuudiumi kaudu teada klassijuhatajale ja aineõpetajale.

4.6  Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja järgmisel päeval lapsevanemaga ühendust puudumise põhjuse väljaselgitamiseks. Kui klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, pöördub ta sotsiaalpedagoogi poole, kes kaasab vajadusel kohaliku omavalitsuse.

4.7  Andmed õpilaste kohta, kes on õppeperioodi jooksul mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kannab õppejuht Eesti Hariduse Infosüsteemi.

4.8  Puudutud tundide õppesisu tuleb järele õppida ja sooritada tööd, mis on Stuudiumis tähistatud “T” tähega.

4.9  Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste puhul rakendatakse klassijuhataja ettepanekul mõjutusmeetmeid vastavalt kooli kodukorrale.

5. KÄITUMINE JA TURVALISUS

5.1  Õpilane ja kooli töötaja käituvad igas olukorras viisakalt ning kontrollivad oma sõnakasutust.

5.2  Turvalisus koolis on kogu koolipere üheseks hooleks. Kõik õpilased ja koolitöötajad käituvad nii, et ei sea ohtu ennast ega kaaslasi.

5.3  Õpilane osaleb tunnis aktiivselt, täidab õpetaja korraldusi, on tähelepanelik.

5.4  Mobiilseid ja nutiseadmeid kasutab õpilane koolipäeva jooksul ajavahemikul 8.15–15.00 ainult juhul, kui selleks on antud kooli töötaja poolne korraldus. Vahetundides nutiseadmeid ei kasutata. Kui õpilane selle vastu eksib, siis seade konfiskeeritakse ja võetakse vastava vormi alusel direktori hoiule. Seade tagastatakse õpilasele pärast koolipäeva lõppemist koolist lahkumisel. Kui õpilane keeldub isiklikku mobiiltelefoni, tahvelarvutit või teist elektroonset seadet loovutamast, teatatakse sellest koheselt lapsevanemale ning sel juhul annab õpilane nimetatud seadme isiklikult lapsevanemale. Juhul kui õpilasel tekib vajadus õppepäeva jooksul telefoni kasutada, lepib ta selles osas klassijuhatajaga kokku.

5.5  Õppetööks mittevajalike esemete kasutamine on tunnis keelatud.

5.6  Koolipere liikmed ei avalda ega levita halvustava sisuga infot (sh internetis).

5.7  Õppetunni alustab ja lõpetab õpetaja. Juhul kui õpetaja ei ole klassiruumi jõudnud hiljemalt kümme minutit pärast tunnikella helisemist, teavitab klass õppejuhti, tema puudumisel direktorit.

5.8  Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooli ruumides. Klassist lahkudes jälgib õpilane, et tema töökoht jääb korda. Vajadusel rakendatakse õpilasi tööle oma töökoha korrastamiseks ainetundides, sealhulgas töö- ja tehnoloogia, käsitöö ja kodunduse ning kunstiõpetuse tundides.

5.9  Õpilane kasutab kooli vara heaperemehelikult.

5.10        Kooli vara rikkuja või tema vanem/hooldaja heastab tekitatud kahju.

5.11        Söökla kasutaja täidab hügieeninõudeid ja lauakombeid ning viib ära nõud.

5.12        Toiduga sööklast välja ei minda.

5.13        Koolis on tagatud järelevalve õpilaste üle kogu koolipäeva vältel.

5.14        Kooli ei tohi tuua ega kasutada endale ja teistele ohtlikke esemeid ning aineid (sealhulgas tubakatooteid ja pihustatavaid deodorante).

5.15        Koolis on keelatud ostu-müügitehingud õpilaste vahel (välja arvatud kooli laatadel).

5.16        Kiiret sekkumist nõudvate juhtumite ja ohuolukorra puhul pöördub õpilane lähima koolis töötava täiskasvanu poole, kes teavitab vajadusel klassijuhatajat, juhtkonda, spetsialiste.

5.17        Ohtlike juhtumite korral käitutakse vastavalt kooli hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.18        Evakueerumisvajaduse korral lähtutakse kooli hädaolukorra lahendamise plaanis sätestatust.

5.19        Turvalisuse eesmärgil on koolil õigus vajadusel piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljumist.

5.20        Turvalisuse tagamiseks hoiavad koolitöötajad kabineti ukse lukus kui nad ise ruumis ei viibi. Ruumi kasutamise eest vastutab tundi andev õpetaja.

5.21        Kooli kodukorra rikkumise esmaseks lahendajaks on aineõpetaja, kes kaasab vajadusel klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, juhtkonna.

5.22        Koolis on õigus nõuda õpilastelt selgitusi juhtumi kohta. Juhtumist ning selgituste võtmisest teavitatakse lapsevanemat Stuudiumi kaudu.

5.23        Õpilane ei lahku tunnist ilma mõjuva põhjuse ja õpetaja loata.

6. ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE DISTANTSILT

6.1  Distantsõppele ülemineku otsustab kool koos koolipidaja ja Terviseametiga.

6.2  Distantsõpe toimub vastavalt distantsõppe läbiviimise korrale.

6.3  Distantsõppe ajal toimub õppetöö vastavalt Stuudiumi kaudu edastatud tunniplaanile.

6.4  Järgmise päeva õppeülesanded kantakse Stuudiumisse tunnitööna eelmisel päeval. Eraldiseisvaid koduseid ülesandeid ei anta.

6.5  Õpilane esitab õppeülesanded õpetajale samal päeval.

6.6  Õpetaja tagasisidestab õigel tähtajal esitatud õppeülesandeid kolme tööpäeva jooksul alates esitamise tähtajast.

6.7  Vähemalt kord nädalas kohtuvad õpetajad õpilastega virtuaaltunnis.

6.8  Virtuaaltunni toimumise lepib õpetaja Stuudiumi kaudu eelnevalt õpilastega kokku, arvestades õpilaste võimalusi virtuaaltunnis osaleda.

6.9  Distantsõppes osalemine on kohustuslik, sh osalemine virtuaaltunnis kokkulepitud ajal ning hea tava kohaselt kaamerapildi ja heliga (tehniliste võimaluste olemasolul).

6.10        Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ning sel puhul kaasatakse tugispetsialistid.

6.11        Õpilase haigestumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat haigestumise päeva hommikul. Haigestunud õpilane ei pea distantsõppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Õpilane vastab peale terveks saamist õpetajatega kokkuleppel vajalikud teemad järele.

6.12        Õppetöö põhilised keskkonnad on Stuudium ja G Suite for Education.

6.13        Hindamine toimub üldjuhul tavapärasel viisil, on lubatud kasutada ka mitteeristavat hindamist.

6.14        Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga kohe, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme.

6.15        Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel.

6.16        Hariduslike erivajadustega õpilaste distantsõpe kooskõlastatakse lapsevanemaga.

7. RIIDEHOID JA RIIETUS

7.1  Riidehoid avatakse hommikul kell 7.30 ja suletakse kell 15.00.

7.2  Õpilane vastutab ise koolis kaasasoleva raha ja väärtasjade eest.

7.3  Õpilane jätab üleriided ja välisjalatsid ettenähtud kohta riidehoidu kuni vastava klassi tundide lõpuni. Korruste koridoridesse ja klassiruumidesse võib üleriiete ja välisjalatsitega tulla ainult erikorraldusel.

7.4  Vahetusjalatsite kandmine on kohustuslik.

7.5  Riietus peab olema puhas ja sobiv ametiruumides ning ainetundides kandmiseks.

7.6  Aktustel kantakse pidulikku riietust.

8. TUNNUSTAMINE

8.1  Tunnustuse avaldamine on koolipoolne tänu õpilastele, koolitöötajatele, lapsevanematele ja koostööpartneritele.

8.2  Ettepanekud tunnustamiseks esitatakse direktorile.

8.3  Õpilase tunnustamisel võetakse aluseks haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” ja „Tunnustamise kord Tsirguliina Koolis“.

9. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED

9.1  Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamist koordineerib HEV koordinaator koostöös sotsiaalpedagoogi, klassijuhatajate ja aineõpetajatega.

9.2  Esmane tugi- ja mõjutusmeetme vajaduse märkaja ja sekkuja on aineõpetaja, kes teavitab sellest klassijuhatajat.

9.3  Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis võib õpilase suhtes rakendada järgmisi põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid:

9.3.1       suuline märkus;

9.3.2       kirjalik märkus Stuudiumis;

9.3.3       õpilasega käitumise arutamine aineõpetaja, klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, õppejuhi, direktori või lapsevanemaga;

9.3.4       õpilase käitumise arutamine ümarlauas;

9.3.5       konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine;

9.3.6       õpilasele tugiisiku määramine;

9.3.7       noomitus direktori käskkirjaga;

9.3.8       esemete ja/või ainete hoiulevõtt;

9.3.9       erandkorras õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja täita õpetaja poolt antud ülesanne;

9.3.10    kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine;

9.3.11    pärast õppetundide lõppu koolis viibimine koos määratud tegevusega;

9.3.12    ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis;

9.3.13    ajutine õppes osalemise keeld (kuni 10 õppepäeva poolaastas) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Sel juhul võimaldatakse vanemal enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

9.4  Kui koolisisesed mõjutusmeetmed ei ole olnud tulemuslikud, pöördutakse kohaliku omavalitsuse poole.

9.5  Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest õpilast ja tema vanemat Stuudiumi või direktori käskkirja ärakirja kaudu.

9.6  Tugimeetmeid rakendatakse vastavalt kooli õppekavale.

10. ÕPILASPILET

10.1 Kõigile kooli õppima asunud õpilastele väljastatakse vormikohane õpilaspilet. Õpilaspileti saamiseks esitatakse sekretärile õpilase foto suuruses 3x4 cm.

10.2 Õpilaspilet on Tsirguliina Koolis õppimist tõendav dokument.

10.3 Õpilaspilet esitatakse pikendamiseks iga õppeaasta alguses. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

10.4 Õpilane kasutab õpilaspiletit viisil, mis välistab selle kahjustamise, hävimise, kaotamise või varastamise.

10.5 Õpilaspiletit on keelatud edasi anda kolmandatele isikutele.

10.6 Õpilaspileti kaotamise, hävimise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral väljastatakse õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotluse alusel korduv õpilaspilet.

10.7 Õpilase koolist väljaarvamisel tuleb õpilaspilet tagastada kooli sekretärile. Koolile tagastatud õpilaspilet hävitatakse.

11. JÄLGIMISSEADMETE KASUTAMINE

11.1 Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, sellele reageerimiseks, samuti kooli, õpilaste ja töötajate materiaalse vara kaitseks kasutab kool oma territooriumil jälgimisseadmestikku.

11.2 Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse neli nädalat salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga ruumis. Juurdepääsuõigus salvestisele on kooli juhtkonnal. Salvestisele juurdepääsuõigust omav isik fikseerib igakordse juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse ning politsei kirjalikul nõudmisel salvestise väljastamise.

11.3 Jälgimisseadmestiku kasutamise teavitamise eesmärgil avalikustab kool vastava teate oma kodulehel ning paigutab kooli välisustele teabetahvlid, millel on kaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE“.

11.4 Õpilasi teavitatakse kooli territooriumil jälgimisseadmestiku kasutamisest õppeaasta alguses Stuudiumi kaudu.

12. ESEMETE KOOLI HOIULE VÕTMINE, HOIULE VÕETUD ESEMETE HOIUSTAMINE JA NENDE TAGASTAMINE

12.1 Koolitöötajal on õigus võtta hoiule ese või aine, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorra ja riiklike õigusaktidega.

12.2 Eseme ja/või aine hoiulevõtmise protokollib eseme ja/või aine hoiulevõtja. Protokolli märgitakse õpilase nimi ja klass, hoiulevõtmise aeg ja koht, protokolli koostaja andmed, hoiulevõetud eseme või aine nimetus/loetelu, hoiulevõtmise põhjus ja eseme tagastamise viis.

12.3 Kooli hoiule antud eset hoiab direktor või tema poolt volitatud isik. Isik, kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.