Korrad ja juhendid

Tsirguliina Kooli lasteaia kodukord

Kinnitatud hoolekogus 21.11.2023

1. Üldsätted

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2.Kodukord on avalikustatud Tsirguliina Kooli veebilehel ja on kättesaadav lasteaias paberkandjal tutvumiseks.
1.3.Kodukord on täitmiseks kohustuslik lapsevanematele, lasteasutuse töötajatele ja lastele.

2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine, lapse puudumine

2.1.Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.30 – 17.30.
2.2.Lasteaeda tuuakse terve ja puhas laps.
2.3.Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustöö algust ja viib lapse ära endale sobival ajal, jälgides lasteaia päevakava.
2.4.Kui laps sööb hommikueinet, tuleb lapsevanemal tuua laps lasteaeda hiljemalt kell 8.30.
Kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.50 või vastavalt rühma päevakavale, ent enne planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.
2.5.Kui lapsevanem toob lapse hommikul mingil põhjusel hiljem lasteaeda, tuleb sellest teavitada rühma õpetajat.
2.6.Kui laps on lasteaias pool päeva, tuleb lapsevanem lapsele järele peale lõunasööki hiljemalt kell 13.00.
2.7.Lapsevanem informeerib rühmaõpetajat lapse seisundist ja käitumist mõjutada võivatest juhtumitest selleks, et aidata õpetajatel last lasteaias paremini mõista.
2.8.Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2. 9.Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanema poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.
2.10. Rühma töötajal on keelatud last üle anda selleks volitamata või joobes isikule.
2.11. Rühma töötajal (või tema asendajal) on üldjuhul keelatud last anda üle alaealisele. Alaealisele pereliikmele lapse üleandmise osas langetab otsuse lapsevanem, arvestades lapse parimaid huve ja koduteekonna turvalisust. Kui lapsevanema otsusel toob last lasteaeda või tuleb lapsele lasteaeda järele lapse vanem õde või vend, kes ei ole täisealine, peab lapsevanem tegema sellekohase avalduse rühma õpetajale. Lasteaial on õigus keelduda lapse üleandmisest alaealisele, kui selgub, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust. Samuti lapse iseseisval lasteaeda tulekul ning iseseisval üksi koju minekul kirjutab lapsevanem vastava avalduse, millega võtab vastutuse lapse ohutuse eest täielikult enda kanda.
2.12. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat.
2.13. Soovitav on lapsele õhtul järele tulla umbes 10 minutit enne lasteaia sulgemist, et lapsevanem jõuaks vajadusel suhelda õpetajaga ja laps riietada.
2.14. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, võtab rühma õpetaja telefoni teel kontakti lapsevanematega või volitatud esindajatega. Kui ka siis lapsevanem pole lapsele järele tulnud, teavitab õpetaja olukorrast direktorit, vajadusel
ka politseid ja/või lastekaitsetöötajat lasteaeda jäetud lapsest ning järgnevalt toimitakse politsei ja/või lastekaitsetöötaja korralduste järgi.
2.15. Lapse puudumiste ning toidukordade märkimine toimub keskkonnas Arno: https://piksel.ee/arno/valga/
2.16. Juhul kui laps haigestub ootamatult, siis teavitab lapsevanem rühma õpetajat hiljemalt sama päeva kella 8-ks.
2.17. Pärast puudumist teavitab lapsevanem rühma õpetajat lapse lasteaeda tulekust eelneval päeval hiljemalt kella 11-ks.
2.18. Kui laps viibib lasteaia õuealal koos lapsevanemaga, siis vastutab lapsevanem oma lapse eest.
2.19. Lapsevanemal on kohustus teavitada lasteaeda koduse aadressi, telefoninumbri või e-posti aadressi muutumisest.
2.20. Lasteaia infokanalid on Tsirguliina kooli koduleht http://tsirgu.edu.ee/et/, Stuudium ja infotahvlid.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest ja tervise eripäradest (diabeet, astma jne), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, keskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2.Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (nt tugev köha, tugev vesine nohu, palavik, lööve, silmapõletik) last vastu ei võeta.
3.3.Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
3.4.Lasteasutuses ei anta lapsele ravimit. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimi manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse töötajaga.
3.5.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
3.6.Lapsel on garderoobis oma kapp, mida tuleb korras hoida. Vähemalt kord nädalas vaatab lapsevanem või volitatud esindaja lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle ning lasteaia jaoks mittevajalik viiakse koju.
3.7.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabersalvrätik, vajadusel vahetuspesu).
3.8.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
3. 9.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.10. Laste riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Laste riietel peavad lukud olema terved.
3.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.12. Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on soovitatav need markeerida.
3.13. Lapse lasteaias haigestumise korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.14. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
3.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesu, järgides Terviseameti nõudeid.
3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.
3.17. Lapse sünnipäeva tähistatakse ühise lauluringiga, joonistatakse õnnitluskaardid. Soovi korral võib sünnipäevalaps rühmakaaslasi kostitada maiustustega (täpsem info rühmaõpetajalt). Korra kuus õnnitleb sünnipäevalapsi Tsirguliina Kooli TOREvant.

4. Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3.Lasteaia mööbel on paigaldatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4.Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvust.
4.5.Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine töötaja tagama ülejäänud laste turvalisuse õuealal.
4.6.Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
4.7.Rühma lastega lasteaia territooriumilt lahkudes on laste saatjateks vähemalt kaks täiskasvanut, kellel on seljas turvavestid.
4.8.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Ärge andke kaasa kalleid, kergesti purunevaid asju. Jätke koju lapsele ohtlikud ja vägivaldseid mänge õhutavad mänguasjad ning nutiseadmed, mida ei kasutata õppetööks.
4. 9.Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte: „Ma ei ole kade ja luban teistel lastel ka mängida oma mänguasjaga.“ Kui aga siiski mänguasi on tüli põhjustajaks, pannakse see kappi „puhkama“. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.10. Kodust kaasa antud komme ja muid maiustusi söövad lapsed rühmas siis, kui seda jagub kõigile rühma lastele.
4.11. Autoga last lasteaeda tuues tuleb kinni pidada ohutusnõuetest. Ärge jätke auto mootorit lasteaia akende all käima, et lapsed ei peaks hingama saastatud õhku.
4.12. Lasteasutuses lapse pildistamise ja filmimise mittesoovimise korral teavitab lapsevanem sellest kirjalikult rühma õpetajat.
4.13. Lasteaias kasutatavad kelgud on ohutud madalad plastikkelgud, mis on märgistatud lapse nimega.
4.14. Koduste õue- ja spordivahendite kadumise eest õpetaja ei vastuta.
4.15. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav lapsel mitte kanda lasteaias ehteid (keed, sõrmused, rippuvad kõrvarõngad).
4.16. Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.17. Laste ja lasteaiatöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, nende juhtumite lahendamine ning meetmete rakendamine toimub vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
4.18. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ning lapsed on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.19. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse töötajate vahel on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks.