Korrad ja juhendid

Tsirguliina Kooli pikapäevarühma töökorraldus

Kinnitatud
Direktori käskkiri 16.09.2022 nr 1-4/23

Tsirguliina Kooli pikapäevarühma töökorraldus

Dokumendi aluseks on Põhikooli- ja Gümnaasiumi seadus § 38 "Pikapäevarühm". 

   

1.     Pikapäevarühm ja selle moodustamine 

1.1  Tsirguliina Kooli pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele moodustub lapsevanemate soovil ja Valga vallavalitsuse nõusolekul. 

1.2  Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ning järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ning suunamist huvialategevuses ja huvide arendamisel. 

 

 

2.     Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine 

2.1  Õpilane võetakse pikapäevarühma vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.  

2.2  Vanem või eestkostja võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 9. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul. 

2.3  Õppeaasta sees võib õpilase pikapäevarühma suunata ka õpetaja ettepanekul, mis on   kooskõlastatud lapsevanemaga. 

2.4  Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga. 

2.5  Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema või eestkostja avalduse alusel. 

 

 

3.     Pikapäevarühma töökorraldus 

3.1  Pikapäevarühma õpetaja peab pikapäevarühmas osalevate õpilaste kohta arvestust Stuudiumis. 

3.2  Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate või eestkostjate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest. 

3.3  Pikapäevarühm töötab E-N kell 13.10-14.50, R kell 12.15-14.50. 

3.4  Pikapäevaõpetajal on nimekiri õpilastest, kes osalevad kooli ruumides toimuvates ringitundides. 

3.5  Pikapäevarühm võib viibida ka väljaspool kooli ruume: õpilasüritustel, õppekäigul jms vastavalt eelnevale kokkuleppele lapsevanema ja õppejuhi või direktoriga. 

3.6  Pikapäevarühmas käivad õpilased peavad õpetajat teavitama enda käikudest pikapäeva toimumise ajal ja ka lahkumisest. Õpilase lahkumiseks pikapäevarühmast, tuleb lapsevanemal saata sellekohane teade Stuudiumisse. 

3.7  Õpilastest, kes puuduvad pidevalt pikapäevarühmast või rikuvad seal korda, on õpetajal õigus anda teada kooli juhtkonnale sobivate lahenduste leidmiseks. 

 

 

4. Pikapäevarühma päevakava 

1. Tundides  alustatud ülesannete lõpetamine 

2. Koduste ülesannete lahendamine 

3. Osalemine ringide töös 

4. Vaba aeg – tegevused õues ja siseruumides.