Korrad ja juhendid

Tunnustamise kord Tsirguliina Koolis

Kinnitatud 15.05.2023
Dir kk nr 1-4/19

 

I Üldsätted

1. Tunnustamise kord Tsirguliina Koolis on õppekava osa, millega sätestatakse õpilaste, lastevanemate ja koolielu edendamisse panustanud isikute tunnustamine.

2. Tunnustamise kord tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest § 57 ja haridus- ja teadusministri määrusest  "Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord".

3. Tunnustamise liigid:

3.1 Tsirguliina Kooli aukiri – õppeaasta lõpus, kooli lõpetamisel või erilistel sündmustel; 

3.2 kiituskiri "Väga hea õppimise eest" – õppeaasta lõpus;

3.3 kiitusega põhikooli lõputunnistus – põhikooli lõpetamisel;

3.4 kiituskiri "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" – õppeaasta lõpus 9. klassi õpilastele;

3.5 kiituskiri "Väga hea õppeedukuse eest õppeperioodil" – trimestri ja õppeaasta lõpus;

3.6 kiituse avaldamine direktori käskkirjaga – trimestri ja õppeperioodi lõpus;

3.7 kooli edukalt esindanud õpilaste tänamine – iganädalastel õpilaskogunemistel ja õppeaasta lõpus;

3.8 Tsirguliina Kooli tänukiri – õppeaasta lõpus;

3.9 direktori vastuvõtt õpilastele ja lastevanematele (kevadel).

4. Isiku tunnustamisel antakse üldjuhul lisaks ka meene või mälestusese.

II Tsirguliina Kooli aukirjaga tunnustamine

5. Aukiri on kooli kõrgeim autasu, mis antakse välja õppenõukogu otsuse põhjal.

6. Aukirjaga tunnustatakse:

6.1 kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatud põhikoolilõpetajaid ja nende vanemaid;

6.2 silmapaistvalt koolielu edendanud õpilasi, õpetajaid, lastevanemaid, asutuse esindajaid ja teisi isikuid. 

III Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustamine

7. Kiituskirjaga autasustatakse I klassi õpilasi, kelle käesoleva õppeaasta õppetöö tulemused on olnud väga head,  liikumisõpetuses, kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla hea. 

8. Kiituskirjaga autasustatakse II-VIII klassi õpilasi, kelle aastahinded on "väga head" (II ja III klassi õpilastel võib olla "hea" kunsti- ja muusikaõpetuses, liikumisõpetuses arvestatud, IV-VIII klassi õpilastel võib olla "hea" liikumisõpetuses, kunsti- ja muusikaõpetuses).

9. Otsuse kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" autasustamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul õppenõukogu ja kiituskiri antakse kätte õppeaasta lõpukogunemisel.

IV Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine

10. Tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne on „väga hea“ ja lõpueksamid on sooritatud tulemusele 90-100% ning käitumisele ja hoolsusele antud hinnang positiivne.

11. Otsuse kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul õppenõukogu ja see antakse kätte põhikooli lõpuaktusel.

V Kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" tunnustamine

12. Kiituskiri antakse IX klassi õpilasele, kelle kolmanda kooliastme aastahinded vaadeldavas õppeaines on "väga head", üleminekueksamid on sooritatud hindele „väga hea“ ja lõpueksamid vaadeldavas aines on sooritatud tulemusele 90-100% ja kes on esindanud kooli vaadeldava õppeaine alastel maakondlikel või vabariiklikel üritustel või on osalenud aktiivselt selle õppeaine alastel ülekoolilistel üritustel.

13. Otsuse kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" autasustamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja või aineõpetaja ettepanekul õppenõukogu ja kiituskiri antakse kätte kooli lõpuaktusel.

VI Kiituskirjaga "Väga hea õppeedukuse eest õppeperioodil" tunnustamine

14. Kiituskiri antakse I klassi õpilasele, kelle kõik vaadeldava trimestri õppetöö tulemused on väga head, liikumisõpetuses, kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla hea. 

15. Kiituskirjaga autasustatakse II-IX klassi õpilasi, kelle vaadeldava trimestri hinded on "väga head" (II ja III klassi õpilastel võib olla "hea" kunsti- ja muusikaõpetuses, liikumisõpetuses arvestatud, IV-IX klassi õpilastel võib olla "hea" liikumisõpetuses, kunsti- ja muusikaõpetuses).

16. Otsuse kiituskirjaga "Väga hea õppeedukuse eest õppeperioodil" autasustamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul kooli direktor ja kiituskiri antakse kätte trimestrilõpu kogunemisel.

VII Kiituse avaldamine direktori käskkirjaga õppeperioodi lõpul

17. Kiitust avaldatakse kooli I klassi õpilasele, kelle kõigi õppeainete vaadeldava trimestri õppetöö tulemused on vähemalt head.

18. Kiitust avaldatakse kooli II-IX klassi õpilasele, kelle kõik vaadeldava trimestri kokkuvõtvad hinded (III trimestril ka aastahinded) on vähemalt „head“. II ja III klassi õpilastel liikumisõpetuses arvestatud. 

19. Otsuse käskkirjaga kiituse avaldamise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja ettepanekul kooli direktor ja kiituskiri loetakse ette trimestrilõpu kogunemisel.

VIII Kooli edukalt esindanud õpilaste tänamine

20. Tänu avaldatakse maakondlikul või vabariiklikul konkursil, spordivõistlustel või kultuuriüritustel kooli esindanud õpilasele.

21. Kooli edukalt esindanud õpilast tänatakse iganädalasel kogunemisel.

IX Tsirguliina Kooli tänukirjaga tunnustamine

22. Tänukirjaga tunnustatakse õpilasi, õpetajaid ja lastevanemaid õppeaasta lõpus.

23. Tänukirjaga tunnustatakse:

23.1 õpilast või võistkonda, kes on saavutanud maakondlikul aineolümpiaadil või ainealasel konkursil 1.-6. koha või vabariiklikul aineolümpiaadil või ainealasel konkursil 1.-10. koha;

23.2 õpilast või võistkonda, kes on saavutanud maakondlikel meistri- või karikavõistlustel 1. koha või vabariiklikel meistri- või karikavõistlustel 1.-6. koha;

23.3  õpilast koolielu edendamise eest;

23.4 õpetajat, kes on juhendanud tunnustust saavaid õpilasi;

23.5 IX klassi õpilaste vanemaid, kui nende lapse kõik kokkuvõtvad hinded kooli lõputunnistusel on "4" ja "5".

24. Tänukirjaga tunnustatavate õpilaste kokkuvõtvad hinded peavad olema vaadeldaval perioodil vähemalt "rahuldavad".

25. Tänukiri antakse kätte õppeaasta lõpus pidulikul üritusel.

26. Otsuse õpilaste ja nende vanemate tunnustamiseks teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja või juhendanud õpetaja ettepanekul õppenõukogu.

IX Direktori vastuvõtt õpilastele

27. Tsirguliina Kooli direktori vastuvõtule kutsutakse:

27.1 I klassi õpilane, kelle õppeainete käesoleva õppeaasta kokkuvõttev õppetöö tulemus on väga hea, liikumisõpetuses, kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla hea; 

27.2 II ja  III klassi õpilasi, kelle käesoleva õppeaasta kokkuvõtvad hinded on "väga head" (kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla "hea", liikumisõpetuses arvestatud);

27.3 IV-V klassi õpilane, kelle käesoleva õppeaasta kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel on "väga head" (liikumisõpetuses, kunsti- ja muusikaõpetuses võib olla arvestatud või "hea");

27.4 VI-IX klassi õpilane, kelle kõik käesoleva õppeaasta kokkuvõtvad hinded on vähemalt "head";

27.5 maakondlikul või vabariiklikul aineolümpiaadil või konkursil silmapaistvalt esinenud õpilane või võistkond;

27.6 spordivõistlustel maakonna koolinoorte meistriks tulnud õpilane või võistkond või vabariiklikel meistrivõistlustel esimese kuue hulka tulnud õpilane või esimese kolme hulka tulnud võistkond;

27.7 kooli kultuuri-, spordi- või ühiskondlikus elus edukalt osalenud õpilane või kollektiiv.

28. Direktori vastuvõtt korraldatakse kevadel peale õppeaasta hinnete välja panekut.

29. Otsuse vastuvõtule kutsumise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja, aineõpetaja või ringijuhi ettepanekul õppenõukogu.

X Direktori vastuvõtt lastevanematele

30. Vastuvõtule kutsutakse:

30.1 I  klassi õpilaste vanemad, kui nende lapse kõigi õppeainete õppetöö tulemused on head või väga head; 

30.2 II ja III klassi õpilaste vanemad, kui nende lapse aastahinded on "4" ja "5" (liikumisõpetuses arvestatud);

30.3 IV-IX klassi õpilaste vanemad, kui nende lapse kõik kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel on "4" ja "5"; 

30.4 Juhendava õpetaja kirjaliku ettepaneku alusel ka maakondlikul aineolümpiaadil 1.-6. koha, maakonna meistri- või karikavõistlustel I koha saavutanud õpilaste vanemaid. Õpilase kokkuvõtvad hinded peavad olema vähemalt rahuldavad;

30.5  klassijuhatajad, kelle õpilaste vanemaid on nimetatud viisil tunnustatud.

31. Direktori vastuvõtt korraldatakse kevadel.

32. Otsuse vastuvõtule kutsumise kohta teeb õpilase käitumisele ja hoolsusele antud hinnanguid arvestades klassijuhataja, aineõpetaja või ringijuhi ettepanekul õppenõukogu.

XI Rakendussätted

33. Kord jõustub pärast õppenõukogu poolt heakskiidu saamist direktori käskkirjaga kinnitamisel.

34. Kord avalikustatakse kooli kodulehel.