Hea õpilasesindaja!

Ka sel korral toimuvad enne Üldkoosolekut eelfoorumid!
Üldkoosoleku eelfoorum on kokkusaamine, kus võetakse ette kõik dokumendid, mis tulevad ka Üldkoosolekul arutelu alla, ning töötatakse need läbi. Igal eelfoorumil on kohal vähemalt üks meie säravatest juhatuse liikmetest, kes aitab Teil kogu protsessi paremini aduda.

Kõik noored, kes on Üldkoosolekul enda kooli õpilasesinduse esindajad on kohustatud eelfoorumil osalema. Samuti oodatakse väga ka kõiki teisi, kellel asja vastu lihtsalt huvi on. Juhul, Teil kui ÜK delegaadil pole võimalik eelfoorumil osaleda, siis palun otsige endale asendaja, kes Teile kogu info edastaks ja andke sellest ka korraldusmeeskonnale teada

Registreeri end SIIN

 

Stendi eest vastutavad järgmised meeskonnad :

I grupp

1. Meryt Salme
11. klass
2. Merlika Hüdsi
9. klass
3. Keili Ust
6. klass
4. Kaisa Tiirmaa

5. klass

                                                                              II gurpp

Sandra Pikk 12. klass
Kaarin Granovski

9.klass

Gerle Rätsep 8.klass
Karoliine Saega 8.klass


I ÜLDSÄTTED

 1. Tsirguliina Keskkooli õpilasesindus (ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valib õpilaskogu.
 2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli sisekorra eeskirjadest, ÕE põhikirjast, kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest ning Eesti Vabariigi seadustest.
 3. ÕE põhikirja kinnitab kooli direktor.
 4. ÕEV otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhikirja täiendada või parandada.

II ÕE MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS

 1. Igal V-XII klassil on õigus valida 3-liikmelised klasside aktiivid, kes moodustavad kooli õpilaskogu. Õpilaskogu valib oma koosolekul VII-XII klasside esindajatest õpilasomavalitsuse häälteenamuse alusel.
 2. ÕE liikmed valivad enda hulgast presidendi ja asepresidendi üheks aastaks korraga.
 3. ÕE koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel vastavalt vajadusele.
 4. ÕE koosolekutest võivad teatud küsimuste arutamisel osa võtta ka isikud (õpilased, õpetajad jt.), kes ei kuulu ÕE-sse.
 5. ÕE tegevust juhib president, kes vajadusel esindab õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel ja teistel üritustel. Presidendi puudumisel asendab teda asepresident.
 6. ÕE dokumendid (õpilasürituste tööplaanid jne) kuuluvad säilitamisele.

III EESMÄRGID

 1. Tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.
 2. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele.
 3. Järgida ja arendada kooli traditsioone.
 4. Organiseerida koolisiseseid üritusi.

IV ÕIGUSED

 1. Valida oma esindaja kooli hoolekogusse.
 2. Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel.
 3. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
 4. Asutada klubisid, organisatsioone ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustöö põhimõtetega.
 5. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
 6. Esindada kooliõpilaste huve väljaspool kooli.
 7. Viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaosalistele isikutele.
 8. Saada vastavalt kokkuleppele koolilt ainelist ja rahalist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
 9. Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.

V KOHUSTUSED

 1. Informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕE tegevusest (klasside esindajate, teadete tahvli ja kooli ajalehe kaudu, vajadusel ka õppenõukogus ja õpilaste kogunemisel).
 2. Kaitsta objektiivselt õpilaste huve.
 3. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
 4. Tagada ÕE järjepidevus.

4. klass
Greta-Liis Tamm
Gerty-Ly Lebedev

5. klass
Anna-Liisa Kutsar
Uku Samuel Käis
Alar Veemees

6. klass
Laura-Liisa Laas
Roland Mathias Luiker

7. klass
Carola Bettler
Maiken Meriloo

8. klass
Marvin Fuchs
Germo Patlep

9. klass
Janeli Kanep
Oskar-Hendrik Kutsar
Iris Punt 

Tere, kallid Õpilasesinduse külastajad ning uudistajad!

Oleme Tsirguliina Keskkooli Õpilasesindus ning meie hulka kuuluvad 5.-12. klassi aktiivsed ning teotahtelised õpilased. Meie eesmärk on tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi, samuti aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele. Järgime ja arendame kooli traditsioone, organiseerime ka koolisiseseid üritusi.

tskk_esindus

Meie tegemistest saate lugeda meie kodulehel, kuhu märgime üles kõikvõimalikud protokollid, samuti Õpilasesinduse uudised on alati üleval avalehel. Kuna tahame, et ka meie kool oleks võimalikul palju kursis meie käimiste ning tegemistega, oleme kooli üles seadnud ÕPILASESINDUSE STENDI.

Samuti oleme loonud Õpilasesinduse alt Kooliraadio ning Koolilehe, täpsema info leiate aga meie koduleheküljelt! Smile

 

 

Lugupidamisega

Tsirguliina Keskkooli Õpilasesindus