30.09.2020

 1. Õpetajate esindajate valimine hoolekogusse
  2. Üldtööplaani kinnitamine
  3. Muud küsimused

01.09.2020

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine

17.09.2019

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine (otsus nr 1)
 2. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks  (otsus nr 2)
 3. Arengukava seire
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Järelevalve tulemustest
  3. Kooli õppeaasta eesmärgid
  4. Õppeaasta tööplaan

06.10.2017

 1. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks 

22.11.2017

 1. Loovtööde juhendi läbiarutamine
 2. Direktori vastuvõtu nimekirja kinnitamine
 3. Kooli kirjalike tööde juhendi läbi arutamine ja kinnitamine

04.12.2017

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhja

12.03.2018

 1. II trimestri tulemused
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal
  3. Üleminekueksami valiku määramine
  4. Õppekava muudatused (kehalise kasvatuse ainekava; loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord)

04.04.2018

 1. Õppenõukogu esindajate nimetamine kooli hoolekogusse

16.05.2018

 1. Arvamuse andmine Tsirguliina Keskkooli uue põhimääruse kohta.
 2. PGS muudatused HEV õppe korraldamise osas

11.06.2018

 1. Õppeaasta tulemuste läbi arutamine
 2. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine 
 3. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga

21.06.2018

 1. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 2. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine
 3. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine 
 4. Gümnaasiumi lõpetamine
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine 
 6. Põhikooli lõpetamine 
 7. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine 
 8. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine 
 9. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine 
 10. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine 
 11. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused 

 30.08.2018

 1.         Õppeaasta lõpetamine. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine (otsus 22)

 2.         2017/2018 õppeaasta kokkuvõte

 3.         2018/2019 õppeaasta eesmärgid ja kavad (otsus 23)

 4.         Arvamuse andmine õppekava muudetud üldosale

 5.         Arvamuse andmine sisehindamiskorra muudatustele

 6.         Arvamuse andmine kooli palgajuhendi muudatustele

 

 05.10.2018 

 1.  Õppenõukogu sekretäri valimine (otsus nr 1)
 2. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks  

23.10.2018

 1.  Direktori vastuvõtu nimekirja kinnitamine (otsus nr 2)  

10.12.2018

 1.  I trimestri tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal (otsus nr 3)  

27.02.2019

 1. Üleminekueksami valiku määramine (otsus nr 3a)

21.03.2019

 1. II trimestri tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine vajalike meetmete rakendamiseks. 
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal (otsus nr 4)

07.06.2019

 1. III trimestri ja õppeaasta tulemuste läbi arutamine
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (otsus nr 5)
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (otsus nr 5a)
 4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine (otsus nr 6)
 5. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine (otsus nr 6a)

19.06.2019

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemusena (otsus nr 7)
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine (otsus nr 8)
 3. Põhikooli lõputunnistuste väljastamise otsustamine (otsus nr 9)
 4. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine (otsus nr 10)
 5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (otsus nr 11)

30.08.2019

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemusena (otsus 12)
 2. 2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja kavade kinnitamine (otsus 13)
 3. Arvamuse andmine õppekava muudetud üldosale

30.09.2016

 1. ÕN sekretäri valimine
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Õppeaasta eesmärkide kinnitamine

09.11.2016

 1. Direktori vastuvõtule kutsutavate õpilaste nimekirja kinnitamine      
 2. Kooli arengukava läbi arutamine ning arvamuse andmine kooli arengukava ja selle muudatuste kohta.
 3. Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

30.11.2016

 1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal

4.01.2017

 1. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta

07.03.2017

 1. II trimestri tulemuste läbi arutamine  ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal
 3. Üleminekueksami valiku määramine

23. 03.2017

 1. II trimestri tulemuste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks
 2. Sisehindamiskorra tutvustamine, läbi arutamine

05.06.2017

 1. Õppeaasta tulemuste läbi arutamine  ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
 2. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 4. 8a õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine (LP)
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 6. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine

20.06.2017

 1. Õpilaste järgmisse klassi üle viimise otsustamine
 2. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine (KK)
 3. Põhikooli lõpetamine
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine
 5. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine
 6. Gümnaasiumi lõpetamine
 7. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine
 8. Tsirguliina Keskkooli aukirjaga tunnustamise otsustamine
 9. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused
 10. Kooli õppekava üldosa muudatused

30.08.2017

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljastamine
 4. Õpilase klassikursust kordama jätmise otsustamine