"Traditsioonilised mängud üle Euroopa" / "Traditional Games Agross Europe" (2013-2015)

Sügisest 2013 sai alguse algklassidele mõeldud kahe aastane Comeniuse projekt "Traditional Games Agross Europe", mille käigus toimuvad projekti partnermaade traditsiooniliste mängude õppimine. Partnermaadeks on Hispaania (projekti koordineeriv maa), Türgi, Rumeenia, Bulgaaria ja Eesti. 2013/14 õa on toimunud viis projektikohtumist, kus õpiti vastuvõtva maa traditsioonilisi mänge. Meie kooli meeskonda kuuluvad järgmised õpetajad: Tiina Arbeiter, Riina Järlik, Marje Utsal, Heda Hansson, Svetlana Oper, Vapu Laik, Jana Vainonen, Valdo Kõrge ja Margit Aigro. Projektijuhiks on Silva Stepanova. Nende õpetajate eestvedamisel õpetatakse edasi teiste maade traditsioonilisi mänge meie kooli õpilastele. Projekti tegevuste käigus on valminud projekti koduleht, mida täiendatakse pidevalt. Juba tehtud ja selle õppeaasta tegevusi on võimalik jälgida siin.

„Euroopa Kontraste Avastades“ / „Exploriong European Contrasts“ (2010-2012)

In E.E.C. the students explored contrasts in their local community, country and Europe from  sociological, environmental, political and cultural perspectives. There are many faces to any society and in this project we wanted the students to see these faces in their respective societies. Considering things they are proud of or not so proud of in their local society served as a pedagogical starting point to consider similar contrasts at local,regional, national and European levels. Sharing their findings with the students from their partner schools  made them aware of similar contrasts in the broader European society

Lühikirjeldus:

Projektis Euroopa Kontraste Avastamas õpilased avastavad kontraste oma koduvallas, oma riigis ja Euroopas sotsiologilistest, keskkonna, poliitiliste ja kultuurilistest aspektidest. Igal kogukonnal ja  ühiskonnal on mitu nägu ja selles projektis me tahame et õpilased näeksid oma kogukondade nägusid. Arutlemine  oma kohalikus kogukonnas asjade üle, mille  üle nad on või ei ole uhked paneb neid mõtlema sarnaste kontrastide üle rahvuslikul ja  Euroopa tasemel. Oma avastusi partnerkoolide õpilastega jagades teadvustavad nad endale  kontrastide sarnasust laiema Euroopa ulatuses.

Projektis osalenud riigid ja koolid:
 • Hispaania, Estudio Agora, S.A.
 • Iirimaa, Colaiste Loreto, An Cabhan,
 • Holland, RSG’t Rijks,
 • Norra, Sandnes Videregående Skole,
 • Eesti, Tsirguliina Keskkool.

2010/2011. ja 2011/2012. õ/a osalesid projektis Tsirguliina Keskkooli 9. ja 11. klassi õpilased. Kõik partnerkoolide õpilased ja pedagoogid registreerisid end kasutajaks Norra haridusportaalis www.itslearning.com, kus toimus esialgne omavaheline tutvumine.

Portaalis edastati osalejatele koduseid ülesandeid ning need laaditi valmis kujul samasse keskkonda üles. Õpilased tutvusid teiste töödega ning andsid tagasisidet, avaldades oma arvamust. Kõige aktiivsemad suhtlejad portaalis said osaleda projektikohtumistes, kus osales igast riigist 5 õpilast ja 2-3 õpetajat. Projektitöö käigus vaadeldi koolielu, noorte elu, suhtumist riiklusse, ajalugu, kultuuri ja energiaallikaid.

Kõikide esitatud ülesannete läbiv teema oli: “ Mille üle olen uhke ja mida häbenen omakodupaigas, maakonnas ja riigis“.

Töö käigus valmisid esitlused, joonistused, koomiksid, videoklipid, plakatid.

 

03.-09.10.2012 võõrustas partnerkoolide õpetajaid ja õpilasiTsirguliina Keskkooli pere:

Toimus 5 kohtumist, õpetajate projekti ettevalmistav töökoosolek Barselonas, ning  õpilaste ja õpetajate reisid Iirimaale, Hispaaniasse, Hollandisse ja Norra. Kohtumiste ajal toimusid õpilaste ja õpetajate vestlusringid ja õhtud, huvitavad ja harivad ekskursioonid.

Igal kohtumisel oli üles pandud Norras eelnevate projektidega („YES? Young Europeans? Sure?“, „See You-C.U.-Cultural Understanding“) algatatud õpilastööde rändnäitus „YIT –Youth in Transit“, millele lisandusid ka selle projekti raames loodud tööd. Näitus areneb ja muutub pidevalt.

Viimane projekti kohtumine toimus Norras. Arutusel oli energia, selle allikad ja säästlik kasutamine. Osaleti Norra rahvuspüha, 17. mai pidustustel. Võeti kokku olulisem ning tuldi järeldusele, et kõik projektis osalevad riigid omavad, vaatamata rahvuslikele erinevustele palju sarnaseid muresid (n. sotsiaalsed probleemid) ning kõik on uhked oma riikide iseseisvuse ja oma kuulsate inimeste üle.

Projekt läks korda. Suured tänusõnad sihtasutusele Archimedes projekti rahastamise eest. Suur tänu kolleegidele  ja õpilastele, kes oma isiklikku aega säästmata aktiivselt aitasid projekti üritusi ette valmistada ja läbi viia.

„The People’s Perspective on the European Union“ (2007 – 2009)

Partner countries:

Estonia, Latvia, The Netherlands, Wales

 

Nearly 500 students and 20 teachers from the participating schools in 4 different countries (Estonia, Latvia, The Netherlands and Wales) have been involved in project work in this three-year project. In the course of this period  different approaches to the project’s guiding theme of European Citizenship were carried out. Resulting in: a language survival pack, different types of art work, ICT products, an attitude survey, posters, a calendar etc. products were exchanged between schools physically and also shared on the project website.

The main objective has been to have the students meet both via the project website and physically to get to know each other and to learn about, and also from each other’s cultures. The goal has been to make the students aware of the implications, ramifications involved in being a European citizen. The teachers who participated had more or less the same goals, but in addition it has been valuable to experience the differences in school systems, working conditions for teachers, differences in culture and family life. All teachers and many of the students have made personal friendships through the project.

 

Ligikaudu 500 õpilast ja 20 õpetajat osalesid projektis :“ Inimeste vaated Euroopa Liidule“. Kolme aasta jooksul läheneti  põhiprobleemile mitmest erinevast aspektist.  Projektitulemusteks olid ellujääja keelesõnastik kõikides projektis osalevate riikide keeltes, mitu kustitööd, infotehnoloogilisi töid, toimus inimeste küsitlus nende suhtumise kohta Euroopa Liitu ning selle analüüs, valmisid plakatid – neid kõiki  töid tutvustati koolide kohtumistel. Samuti töötas projekti veebilehekülg.

 

Hea õpilasesindaja!

Ka sel korral toimuvad enne Üldkoosolekut eelfoorumid!
Üldkoosoleku eelfoorum on kokkusaamine, kus võetakse ette kõik dokumendid, mis tulevad ka Üldkoosolekul arutelu alla, ning töötatakse need läbi. Igal eelfoorumil on kohal vähemalt üks meie säravatest juhatuse liikmetest, kes aitab Teil kogu protsessi paremini aduda.

Kõik noored, kes on Üldkoosolekul enda kooli õpilasesinduse esindajad on kohustatud eelfoorumil osalema. Samuti oodatakse väga ka kõiki teisi, kellel asja vastu lihtsalt huvi on. Juhul, Teil kui ÜK delegaadil pole võimalik eelfoorumil osaleda, siis palun otsige endale asendaja, kes Teile kogu info edastaks ja andke sellest ka korraldusmeeskonnale teada

Registreeri end SIIN

 

Stendi eest vastutavad järgmised meeskonnad :

I grupp

1. Meryt Salme
11. klass
2. Merlika Hüdsi
9. klass
3. Keili Ust
6. klass
4. Kaisa Tiirmaa

5. klass

                                                                              II gurpp

Sandra Pikk 12. klass
Kaarin Granovski

9.klass

Gerle Rätsep 8.klass
Karoliine Saega 8.klass


President: Iris Punt (8. klass)
Asepresident: Mirell Murumaa (9. klass)
Asepresident: David Aleksander Bõstrov (9. klass)
Sekretär: Marvin Fuchs (7. klass)
Õpilaste esindaja hoolekogus ja õppenõukogus: Oskar-Hendrik Kutsar (8. klass)

Tanel Kasuk (9. klass)
Markus Kaarli Kaasik (8. klass)
Anni Saega (8. klass)
Janeli Kanep (8. klass)
Nele Rebane (8. klass)
Germo Patlep (7. klass)
Arvo-Hendriko Aan (7. klass)
Annabell Allikas (6. klass)
Carola Bettler (6. klass)
Emilia Rohemaa (6. klass)
Crystelle Haabmets (5. klass)
Rander Holtsmeier (5. klass)
Laura-Liisa Laas (5. klass)
Madli Raudsepp (4. klass)
Stiina Siimann (4. klass)
Annabel Vare (4. klass)
Uku Samuel Käis (4. klass)

I ÜLDSÄTTED

 1. Tsirguliina Keskkooli õpilasesindus (ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valib õpilaskogu.
 2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli sisekorra eeskirjadest, ÕE põhikirjast, kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest ning Eesti Vabariigi seadustest.
 3. ÕE põhikirja kinnitab kooli direktor.
 4. ÕEV otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhikirja täiendada või parandada.

II ÕE MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS

 1. Igal V-XII klassil on õigus valida 3-liikmelised klasside aktiivid, kes moodustavad kooli õpilaskogu. Õpilaskogu valib oma koosolekul VII-XII klasside esindajatest õpilasomavalitsuse häälteenamuse alusel.
 2. ÕE liikmed valivad enda hulgast presidendi ja asepresidendi üheks aastaks korraga.
 3. ÕE koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel vastavalt vajadusele.
 4. ÕE koosolekutest võivad teatud küsimuste arutamisel osa võtta ka isikud (õpilased, õpetajad jt.), kes ei kuulu ÕE-sse.
 5. ÕE tegevust juhib president, kes vajadusel esindab õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel ja teistel üritustel. Presidendi puudumisel asendab teda asepresident.
 6. ÕE dokumendid (õpilasürituste tööplaanid jne) kuuluvad säilitamisele.

III EESMÄRGID

 1. Tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.
 2. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele.
 3. Järgida ja arendada kooli traditsioone.
 4. Organiseerida koolisiseseid üritusi.

IV ÕIGUSED

 1. Valida oma esindaja kooli hoolekogusse.
 2. Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel.
 3. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
 4. Asutada klubisid, organisatsioone ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustöö põhimõtetega.
 5. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
 6. Esindada kooliõpilaste huve väljaspool kooli.
 7. Viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaosalistele isikutele.
 8. Saada vastavalt kokkuleppele koolilt ainelist ja rahalist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
 9. Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.

V KOHUSTUSED

 1. Informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕE tegevusest (klasside esindajate, teadete tahvli ja kooli ajalehe kaudu, vajadusel ka õppenõukogus ja õpilaste kogunemisel).
 2. Kaitsta objektiivselt õpilaste huve.
 3. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
 4. Tagada ÕE järjepidevus.

Uudised arhiivist...

Rajakaamera

Rajakaamera