Stendi eest vastutavad järgmised meeskonnad :

I grupp

1. Meryt Salme
11. klass
2. Merlika Hüdsi
9. klass
3. Keili Ust
6. klass
4. Kaisa Tiirmaa

5. klass

                                                                              II gurpp

Sandra Pikk 12. klass
Kaarin Granovski

9.klass

Gerle Rätsep 8.klass
Karoliine Saega 8.klass


4. klass
Greta-Liis Tamm
Gerty-Ly Lebedev

5. klass
Anna-Liisa Kutsar
Uku Samuel Käis
Alar Veemees

6. klass
Laura-Liisa Laas
Roland Mathias Luiker

7. klass
Carola Bettler
Maiken Meriloo

8. klass
Marvin Fuchs
Germo Patlep

9. klass
Janeli Kanep
Oskar-Hendrik Kutsar
Iris Punt 

I ÜLDSÄTTED

 1. Tsirguliina Keskkooli õpilasesindus (ÕE) on õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valib õpilaskogu.
 2. ÕE juhindub oma tegevuses kooli sisekorra eeskirjadest, ÕE põhikirjast, kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest ning Eesti Vabariigi seadustest.
 3. ÕE põhikirja kinnitab kooli direktor.
 4. ÕEV otsusega ja direktsiooni nõusolekul võib põhikirja täiendada või parandada.

II ÕE MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORRALDUS

 1. Igal V-XII klassil on õigus valida 3-liikmelised klasside aktiivid, kes moodustavad kooli õpilaskogu. Õpilaskogu valib oma koosolekul VII-XII klasside esindajatest õpilasomavalitsuse häälteenamuse alusel.
 2. ÕE liikmed valivad enda hulgast presidendi ja asepresidendi üheks aastaks korraga.
 3. ÕE koosolekud kutsutakse kokku liikmete omavaheliste kokkulepete alusel vastavalt vajadusele.
 4. ÕE koosolekutest võivad teatud küsimuste arutamisel osa võtta ka isikud (õpilased, õpetajad jt.), kes ei kuulu ÕE-sse.
 5. ÕE tegevust juhib president, kes vajadusel esindab õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel ja teistel üritustel. Presidendi puudumisel asendab teda asepresident.
 6. ÕE dokumendid (õpilasürituste tööplaanid jne) kuuluvad säilitamisele.

III EESMÄRGID

 1. Tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.
 2. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele.
 3. Järgida ja arendada kooli traditsioone.
 4. Organiseerida koolisiseseid üritusi.

IV ÕIGUSED

 1. Valida oma esindaja kooli hoolekogusse.
 2. Valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel.
 3. Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul.
 4. Asutada klubisid, organisatsioone ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustöö põhimõtetega.
 5. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
 6. Esindada kooliõpilaste huve väljaspool kooli.
 7. Viia läbi küsitlusi õpilaste seas, analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaosalistele isikutele.
 8. Saada vastavalt kokkuleppele koolilt ainelist ja rahalist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
 9. Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni.

V KOHUSTUSED

 1. Informeerida õpilasi ja õpetajaid ÕE tegevusest (klasside esindajate, teadete tahvli ja kooli ajalehe kaudu, vajadusel ka õppenõukogus ja õpilaste kogunemisel).
 2. Kaitsta objektiivselt õpilaste huve.
 3. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
 4. Tagada ÕE järjepidevus.

Tere, kallid Õpilasesinduse külastajad ning uudistajad!

Oleme Tsirguliina Keskkooli Õpilasesindus ning meie hulka kuuluvad 5.-12. klassi aktiivsed ning teotahtelised õpilased. Meie eesmärk on tõsta õpilaste vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi, samuti aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning probleemide lahendamisele. Järgime ja arendame kooli traditsioone, organiseerime ka koolisiseseid üritusi.

tskk_esindus

Meie tegemistest saate lugeda meie kodulehel, kuhu märgime üles kõikvõimalikud protokollid, samuti Õpilasesinduse uudised on alati üleval avalehel. Kuna tahame, et ka meie kool oleks võimalikul palju kursis meie käimiste ning tegemistega, oleme kooli üles seadnud ÕPILASESINDUSE STENDI.

Samuti oleme loonud Õpilasesinduse alt Kooliraadio ning Koolilehe, täpsema info leiate aga meie koduleheküljelt! Smile

 

 

Lugupidamisega

Tsirguliina Keskkooli Õpilasesindus

Tsirguliina Keskkool
Kooliraadio

Kohalviibijad: Jana, Kristiine, Remo, Sandra, Timo, Erika, Maarja, Brenda, Jane (9)
Koosoleku toimumise aeg: 13. aprill 2010
Koosoleku toimumise koht: Kooliraadio ruum

Arutati:
 • Proovisaade
 • Infoga kursis olemine
 • Raadios rääkimine
 • Docsis käimine
 • Vaba aeg siduda raadioga
 • Raadioruumis viibimine
 • Luuletused
 • Joonistuskonkurss
 • Motivatsioonikirjad
 • Vahetundide jagamine
 • Puhastusteenindajad
 • Meedia konkurss
 • Saate koostamine
 • Ühine tegevus
 • Koolilehe artikkel
 • Õuedisko
 • Kooliraadio superstaarikonkurss
 • Koosolekutelt puudumine

Otsustati:
 • Sellel aastal liitunud liikmetele proovisaadete koostamine pärast tunde. Salvestamine toimub kahes rühmas. Esimene salvestamine reedel 15.00.
 • Raadiotekstidega kursis olla. Kooli uudistega kursis olla. Võiks teada, kus midagi toimub või toimus.
 • Kõik peaksid saama ennast praktiseerida raadios. Kui keegi tunneb huvi rääkida, siis anda endast märku.
 • Endiselt mõnedel liikmetel docsis plusid ja miinused kirja panemata. Seda PEAB tegema!
 • Vabal ajal kuulata raadiot. See aitab kaasa edasipidisel raadiotööl.
 • Oma meeskonna nädalal viibida raadio vahetunnil kooliraadio ruumis.
 • Mõelda välja ise luuletusi sünnipäevalistele. Õpetajatele võiks mõtelda midagi sellist, mis oleks seotud õpetatava ainega. Pöörduda õpetajate poole, et eesti keele tunnis saaksid õpialsed koostada luueltusi.
 • Joonistuskonkurss „Kevadine päev“. Ka Kooliraadio meeskond võtab osa.
  19. aprilliks tuua kõikidel liikmetel Motivatsioonikirjad kooliraadio ruumi. Kirjutada, mida Sina tahaksid teha, mida ei tahaks teha või mida ei saa teha.
 • Rääkida õppealajuhatajaga teemal: kaks vahetundi Kooliraadiot. Esimesel vahetunnil oleksid radios vanemad ja teisel vahetunnil nooremad.
 • 19-23 aprill puhastusteenindajad: Remo ja Brenda
 • 26-30 aprill puhastusteenindajad: Sandra ja Erika
 • Meedia konkurssi tähtaeg on 23 aprill. Aeg hakata liigutama!!!!
 • Kooliraadio saade teha varakult valmis. Seda lihtsam on pärast endal.
 • Kooliraadio meeskond võiks koos teha midagi või kuhugi minna.
 • Nooremad liikmed, peavad koostama koolilehe jaoks Kooliraadiost artikli!
 • Õues võiks muusikat lasta. Näiteks spartakjaadile tasutaks muusikat lasta.
 • Järgmisel aastal alustada Superstaari otsingutega!
 • Kui puudud koosolekult 3 korda, siis pole mõtet enam üldse Kooliraadiosse tulla.

Koosoleku kokkuvõtte koostas:
Jane Lillmann

Uudised arhiivist...

Rajakaamera

Rajakaamera